Hong Kong-konventionens ratificering - En utredning av effekterna på skandinaviska redares verksamhet vid implementering av konventionen

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159031
Download file(s):
File Description SizeFormat 
159031.pdfFulltext926.04 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Hong Kong-konventionens ratificering - En utredning av effekterna på skandinaviska redares verksamhet vid implementering av konventionen
Authors: Nyhlén, Ludvig
Jonsson, Björn
Abstract: Kandidatarbetet behandlar Hong Kong-konventionen och dess effekter på skandinaviska redares verksamhet vid en ratificering. Konventionen lades fram av IMO och antogs den 15 maj 2009 av ett antal sjöfartsnationer. Syftet med konventionen är att reglera den internationella återvinningsmarknaden med avsikt att reducera riskerna vid fartygsåtervinning. Rapporten beskriver hur rederiers verksamhet påverkas ur en administrativ och ekonomisk synpunkt vid ratificering. Den analyserar även vad fartygsägare måste göra för att leva upp till konventionens krav. De potentiella effekterna på den globala sjöfartsmarknadens olika segment diskuteras. Övriga frågor som är ledande för diskussionen är förändrat stålpris, samhällsansvar och ratificeringsprocessen. Arbetet grundar sig på primärinformation i form av kvalitativa intervjuer med sakkunniga personer från branschen. Detta kompletteras med sekundärinformation utifrån analyser av vetenskapliga artiklar på ämnet. Hong Kong-konventionen ställer krav på rederier i form av inventarielista av skadligt material, återvinningsplan samt ett certifikat att fartyget är godkänt för skrotning. Dessa krav resulterar i en ökad administrativ belastning för fartygsägare. Konventionen har även en positiv effekt för skandinaviska redare i form av konkurrensutjämning. Eftersom majoriteten av de skandinaviska redarna så sällan skrotar är det mer gynnsamt att ta in en tredjepart vid det specifika tillfället som utför det administrativa arbetet. Således har Hong Kong-konventionen snarare ekonomiska effekter än administrativa. Kraven på den internationella återvinningsbranschen ökar då konventionen ratificeras. Detta kan leda till segregeringar i marknaden då uppdelningar sker mellan återvinningsanläggningar som följer konventionen och de som inte gör det. Den stora skillnaden för redarna blir hur mycket de olika anläggningarna är villiga att betala för skrotet.
Keywords: Farkostteknik;Transport;Vehicle Engineering;Transport
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159031
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.