Examensarbeten för kandidatexamen

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 270
 • Post
  Leadership Within Humanitarian Logistics - A study on different leadership styles and their challenges on a operational level
  (2023) Kassabian, Maria; Sedghi, Kimia; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences; Lundh, Monica; Forsman, Fredrik
  This report aims to analyze leadership within the context of humanitarian logistics. The research question investigates the leadership style that is prevalent among practitioners, the challenges that come with the practice as well as potential solutions. A qualitative case study is conducted by the use of semi structured interviews. The data collected from the interviews were thereafter transcribed and thematically coded using the program Nvivo to gain an unbiased result. Secondary data from previous studies, literature and recognised leadership models are also utilized. The study identifies six major themes: Leadership challenges, Leadership qualities, Cultural diversity and communication, Team dynamics, Evaluation and improvement, and Mental health and wellbeing. The themes provide insight to the particular challenges that leaders within the humanitarian field are faced with. The results are analyzed in relation to each other and the theoretical framework, focusing on the most supported aspects. The findings contribute to a deeper understanding of effective leadership in humanitarian logistics and offer valuable insights for practitioners and organizations in this field.
 • Post
  Konstruktion av enkel marin glider för oceanografiska mätningar
  (2023) Bergqvist, Filip; Cederquist, Jonathan; Dahlqvist, Petrus; Ekdahl, Jonathan; Haraldsson, Jonatan; Nygren, Fredrik; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences; Benderius, Ola; Sebben, Simone
  Undervattensfarkoster utgör en betydande del av den aktuella forskningen, vilken har fått ökad betydelse under de senaste åren. Särskilt märkbar är den accelererande takten och den växande förmågan att automatisera deras styrsystem. Bland flertalet av olika typer av dessa undervattensfarkoster återfinns glidare. Basisen som en un dervattensglidaren följer, likt en traditionell ubåt, är i sig enbart Arkimedes princip. Flytförmågan modifieras genom en ändring av volymen alternativt massan av glida ren vilket med hjälp av vingar och förmågan att flytta sin tyngdpunkt kan generera framdrift. Denna metod att generera framdrift kan anses som mycket energieffektiv och skapar förutsättningen för en glidare att utforska havet under långa tidsperioder och över stora avstånd med minimal tillsyn, där den framförallt genomför diverse datainsamlingar. Denna rapport utforskar möjligheterna att analysera, designa och tillverka en glida re som fungerar på ett säkert och framgångsrikt sätt i utmanande miljöer. Projektet är specifikt fokuserat på att ha en god manövrerbarhet, bra modulariserbarhet, en låg vikt och ett överkomligt pris. Dessa aspekter har utvärderats med hjälp av in formationssamling, beräkningar och olika typer av tester. Beräkningar har gjorts på skrovet för att bedöma dess hållfastighet, läckagetest har genomförts för att be döma om glidaren är tät samt noggranna beräkningar och simulationer av vingar samt kåpor för att bestämma optimal utformning och geometri. Det har genomförts tester på samtliga elektroniska komponenter. En flytkraftsmotor är designad utifrån Arkimedes princip där volymförändringen styr storleken på kraften genererad av den undantryckta vätskan och på så sätt styr huruvida glidaren flyter eller sjunker. Projektet har haft full tillgång till Chalmers prototyplabb som har assisterat med tillverkningsprocesser av metalldelar. Utöver detta har även 3D-printing spelat en vital roll i tillverkningsprocessen. För att realisera en fungerande glidare gäller det att alla delsystem och komponenter svarar mot varandra i en symbios och det är därför av stor vikt att tillverkningen är väl planerad men framförallt väl exekverad. Projektets avslutande konstaterar att uppdraget har framgångsrikt genomförts med ett tillfredsställande resultat. En glidare har designats och konstruerats i enlighet med de fastställda kraven och målsättningar som projektet upprättat. Dessutom lämnar projektet öppningar för fortsatt utveckling och eventuell uppföljning, där möjligheten till ytterligare bestyckning och översyn av de befintliga systemen och komponenterna som konstruerats i detta projekt beaktas. Avslutningsvis presenteras rekommendationer för utökad testning av glidaren för att noggrant kartlägga dess prestanda och eventuella brister.
 • Post
  Utformandet av navigationsstöd från land och dess värdeskapande för svenska rederier
  (2023) Karlsson, Millie; Börjesson, Mira; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences; Lindmark, Olle; Olindersson, Fredrik
  För att sjöfarten skall vara så konkurrenskraftig som möjligt jämfört med övriga transportslag krävs en effektivisering. Lotsning som är en central del av många fartygsanlöp är en bidragande faktor till verksamhetens effektivitet. I takt med digitaliseringen och utvecklingen av tekniska lösningar skapas förutsättningar för en effektivare lotsprocess. Mot bakgrund av ovan genomför Sjöfartsverket m.fl. ett projekt, navigationsstöd från land, där man utvecklar ett koncept för fjärrlotsning. Syftet med denna studie är att undersöka hur tjänsten navigationsstöd från land bör utformas för att skapa ett så högt värde som möjligt för svenska rederier. Syftet utgår från fyra olika aspekter; kostnad för tjänsten, utbildningskrav, utformning av beställningssystem och antal förseningar. För att undersöka detta har följande frågeställningar använts: • I vilka scenarier är tjänsten navigationsstöd från land värdefull för svenska rederier? • Hur påverkas värdet för svenska rederier av en förflyttning av navigationsstöd från sjöss till land? För att uppnå syftet har en kvalitativ studie genomförts med semistrukturerade intervjuer. Respondenterna som intervjuats är kontorsanställda på rederier, befälhavare och agenter. Resultatet visar att ett reducerat antal förseningar, mindre väntetid och en reducerad kostnad för tjänsten är de faktorer som förväntas bidra till högst värdeskapande för rederier. Vidare visar resultatet även att det finns värde i ett enklare beställningssystem och en mindre omfattande utbildning, men dessa faktorer är inte av lika hög betydelse som studiens övriga aspekter. Slutligen tyder resultatet på att det finns ett flertal scenarier vilka bör undvikas i utformningen av tjänsten, bland annat för höga utbildningskrav. Slutsatsen är att svenska rederier generellt ställer sig positiva till tjänsten och finner den värdefull. Rederierna ser att tjänsten bidrar till en enklare och mindre kostsam lotsverksamhet som bidrar till en högre effektivitet, lägre kostnader och mindre negativ miljöpåverkan. Denna studie fokuserar enbart på de ekonomiska och logistiska perspektiven vilka inte innefattar säkerhetsmässiga, miljömässiga eller tekniska aspekter. Vidare är studien avgränsad till svensk lotsverksamhet och svenska rederier.
 • Post
  Possible valuation and understanding of a blockchain enabled supply chain platform - Decisionmakers at Swedish BCO: s and FF: s understanding and valuation, a case study in collaboration with Maersk
  (2023) Andersson, Felix; Rosenberg, Jesper; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences; Ringsberg, Henrik; Larsson, Martin
  Detta är en fallstudie som görs i samarbete med Maersk på den svenska försörjningskedjan med varuägare och speditörer gällande BSP (blockchain aktiverade försörjningskedjeplattformar). Blockchain brukar nämnas i ett flertal marknader, bland annat logistikmarknaden. Dock verkar få veta vad det egentligen är. TradeLens, som är en ”blockchain enabled shipping solution” (IBM, 2018) används som huvudexemplet genom hela studien för att representera sådana plattformar. Enligt anonym personlig kommunikation med chef på Maersk (2022), så råder det en bristande förståelse bland de tänkta användarna av BSP: s när det kommer till den technologin. Detta är varför fallstudien har undersökt förståelsen och värdesättning av BSP hos varuägare och speditörer i försörjningskedjan, för att alltså få reda på om det verkligen är kunskapen som brister. Via intervjuer kunde studien påvisa att det fanns indikationer på bristande kunskap gällande BSP: s inom marknaden. Vilket gjorde det svårt att jämföra deras värderingar gällande BSP när kunskapen brast. Dock trots den bristande kunskap, så var deras värderingar relativt lika inom de områden som BSP:s täcker, med några få undantag. Det fanns indikationer av kompabilitetssvårigheter mellan produkten och dess marknad gällande användning, applicering och förståelse. Det kunde därför dras en slutsats till att aktörerna inom försörjningskedjan behöver utveckla sin digitala användning för att kunna förstå och använda en BSP som den är tänkt. Dock, eftersom de tänkta användarna för tillfället inte kan införa och applicera det, är produkten verkligen tillräckligt utvecklad?
 • Post
  Sjöfarares arbetsförhållanden i en pandemisituation - En komparativ studie av svensk och internationell arbetsrätt för sjöfarare
  (2023) Söderlund, Saga; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences; Granhag, Lena; Severin, Robert
  Under Covid-19 pandemin var ett stort antal sjöfarare strandsatta ombord på sina fartyg på grund av internationella restriktioner som förhindrade landstigning, och därmed genomförande av personalbyten. De sjöfarare som arbetade vidare i förlängda kontrakt upplevde i hög grad problem med psykisk ohälsa, deras kollegor som inte kunde påbörja sitt arbete ombord upplevde vissa problem med ekonomisk otrygghet. Situationen lyfte även frågor kring tvångsarbete då sjöfararnas möjligheter att neka förlängda kontrakt begränsades av oförmågan att lämna fartygen samt en viss upplevd rädsla för repressalier från nuvarande eller framtida arbetsgivare. Denna komparativa juridiska studie har jämfört den internationella sjöarbetsrättskonventionen MLC med utvalda delar av svensk lagstiftning i syfte att utvärdera vilket arbetsrättsligt skydd som finns för sjöfarare som är strandsatta ombord på sina fartyg och de problem som detta medför. Studien har fokuserat på de tre områdena hälsa och välmående, ekonomisk trygghet och möjligheten till hemresa. Studien fann att svensk lagstiftning har ett starkare skydd än MLC i fråga om de problem kring hälsa, välmående och ekonomisk trygghet som uppstod för sjöfarare under Covid-19 pandemin. Specifikt saknar MLC viktiga bestämmelser i fråga om skydd för psykisk hälsa och välmående. För båda analysobjekten föreligger brister i fråga om rätten att avsluta sin arbetsperiod även om skyddet för rätten till hemresa är tydligt, och ytterligare förtydligats genom de av ILO införda förändringarna i MLC från år 2022. Studien finner vidare att den analyserade situationen för strandsatta sjöfarare kan tolkas utgöra tvångsarbete enligt internationell rätt samt att det finns brister i de av ILO införda förändringarna, och Transportstyrelsens bedömning av en implementering av dessa förändringar i svensk lagstiftning.