Inlandssjöfart till Vänernområdet - Analys av miljökonsekvenser för olika fartygstyper

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159098
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Inlandssjöfart till Vänernområdet - Analys av miljökonsekvenser för olika fartygstyper
Authors: Djurberg, Carl
Rymark Lehnér, Jakob
Abstract: Då godsmängderna i Göteborg och inom Västra Götalandsregionen förväntas öka inom de närmsta åren, kommer behovet för transporter öka likaledes. För att skapa en hållbar logistiklösning inom området skulle de inre vattenvägarna kunna vara ett tänkbart alternativ att hantera befintliga och ökade godsmängder på. Följande rapport syftar därför till att analysera, räkna ut och jämföra olika transportalternativs miljöpåverkan vid transport i området med ett särskilt fokus mot tänkbara fartyg vilka skulle kunna trafikera Göta Älv och Vänern. Dessa består av två Vänermax-fartyg med HFO-drift respektive LNG-drift, samt en inlandspråm vilken lyder under EU:s definitioner. Rapporten kommer lyfta fram olika tänkbara miljöeffekter från dessa, dock kommer huvudfokus ligga mot luftemissioner. Genom insamlad information från rapporter i ämnet, dialog med aktörer inom Vänersjöfarten och hjälp från Miljögruppen på Institutionen för Sjöfart och Marin teknik vid Chalmers Tekniska Högskola, har en jämförande studie gjorts för att utvärdera utsläppsmängder från olika transportmedel. De olika utsläppen samt deras lokala, regionala och globala effekter beskrivs. Slutresultatet visar att det eldrivna tåget är överlägset alla andra transportmedel när det gäller emissionsutsläpp. Resultatet visar även att nuvarande Vänermaxfartyg (vilket drivs på HFO) visar sig ha de högsta emissionerna bland de tre analyserade fartygen.
Keywords: Transport;Farkostteknik;Transport;Vehicle Engineering
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159098
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.