Möjligheterna för svenskt juniordäcksbefäl att få anställning ombord på svenskflaggade roro-fartyg

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167727
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Möjligheterna för svenskt juniordäcksbefäl att få anställning ombord på svenskflaggade roro-fartyg
Authors: Albinsson, Albin Lilja
Bergagård, Josefin
Abstract: Den svenska handelsflottan har sedan länge minskat i antal och sedan finanskrisen 2008 har antalet svenska fartyg minskat drastiskt på grund av utflaggning. Utflaggningen sker främst till länder med billigare skatter och som har infört ett internationellt skeppsregister. Sverige har hittills inte lyckats genomföra något förslag som kunnat hindra den drastiska minskningen av antalet fartyg som seglar under svensk flagg. Det förslag som redan införts är TAP-avtalet (Tillfälligt Anställd Personal) men det är långt ifrån tillräckligt för att hindra utflaggningar av svenskflaggade fartyg. De förslag som lagts fram, men ännu inte införts, är förslaget om ett införande av tonnageskatt och förslaget av ett införande av ett Svenskt Internationellt Sjöfartsregister(SIS) . Syftet med denna rapport är att visa på dagens arbetsmarknad ur en nyexaminerad sjökaptens synvinkel då ämnet är högaktuellt för oss just nu när vi har mindre än ett år kvar på utbildningen. För att undersöka arbetssituationen hos nyexaminerade juniorbefäl valdes intervjuer med roro-rederier och enkäter som skickades till studenter som examinerades från Chalmers 2010. Vårt resultat gav oss en bra överblick över arbetssituationen för svenska juniorbefäl idag. Vårt resultat visade på att det fanns endast ett fåtal juniorbefälspositioner ombord på roro-fartyg som seglar under svensk flagg däremot är yrket internationellt och har en utbredd arbetsmarknad. Detta visar på att det finns jobb att söka samt att det även finns en viss brist på befäl men man får söka sig utanför Sverige. Våra resultat visar på att de länder som flest examinerade juniordäcksbefäl fick jobb i var Danmark och Norge. Detta var något som bekräftades i våra intervjuer och det råd vi fick av de personer vi intervjuade var: Våga sök jobb utomlands för det är där jobben finns!
Keywords: Farkostteknik;Transport;Vehicle Engineering;Transport
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167727
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.