Examensarbeten på grundnivå

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 422
 • Post
  Utformning av vattenavledning i automatiserat parkeringshus
  (2023) Sijaric, Edo; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences; Hogström, Per; Hogström, Per
  Med ökade krav på automatisering och minskad användning av befintliga ytor vid bygge av parkeringshus uppstår utmaningar i att säkra funktioner som krävs för driften av parkeringshus. Vid utformning och tillverkning av automatiserade parkeringshus med kassetter är en avgörande funktion dränering av vatten från kassetterna i vilka bilarna parkeras. Vattnet kommer från de parkerade bilarna och är ett resultat av regn och snö. Den här typen av parkeringshus består till stora delar av stålkonstruktioner och därmed kan stående vatten orsaka beständighetsskador på material och utgöra en halkrisk för brukare. Vid automatiserad förflyttning av kassetter uppstår även risken att avrunnet vatten från bilarna läcker. Den här studien fokuserar på utformning av vattenavledning i ett automatiserat parkeringshus som byggföretaget Skanska Sverige AB är i idéstadiet i att ta fram. För att uppnå studiens formulerade syfte och uppfylla ställd frågeställning har studien behandlat två separata delar i det automatiserade parkeringshuset som har identifierats som nycklar i vattenavledningen. Den ena är vattenavledningen från själva bottenplattan på vilken bilarna parkeras och den andra är förhindrandet av läckage vid förflyttning av kassetter. Utformningen gjordes i fyra olika steg som en del av produktutvecklingsprocessen nämligen produktspecificering, konceptgenerering, konceptutvärdering och vidareutveckling. De olika stegen gjordes separat för vattenavledningen från bottenplattan samt förhindrandet av läckage vid förflyttning av kassetter. I produktspecificeringen togs ett funktionsträd fram som beskriver den önskade lösningens ingående funktioner samt en specifikation med krav och önskemål på den resulterande lösningen. I konceptgenereringen genererades en mängd koncept som förslag på hur önskad funktion kan säkras. Konceptgenereringen gjordes med hjälp av brainstorming och baserades på funktionsträdet och produktspecifikationen. I nästa steg utvärderades de genererade koncepten för att säkra den bästa lösningen. Konceptutvärderingen bestod av två delar. I den första jämfördes de genererade koncepten med ställda krav och de som inte uppfyllde något av kraven eliminerades. I den andra delen användes Pughs matris för att jämföra de kvarvarande koncepten med varandra med hänsyn tagen till konceptens förmåga att uppfylla önskemålen i produktspecifikationen. Utvärdering med Pughs matris gjordes i flera iterationer tills tre koncept kvarstod och den bästa av de tre lösningarna valdes efter diskussion bland deltagare i processerna. I vidareutvecklingen togs slutligen en detaljkonstruktion fram av lösningen. Vattenavledningen från själva bottenplattan säkras genom att bottenplattan delas upp i plåtdelar med olika lutningar för att säkra avrinning mot mitten av bottenplattan där en ränna är placerad. Rännan har en golvbrunn placerad i mitten med ett filter för sten och smågrus. I kassetterna ingår fyra VKR-rör och i ett godtyckligt VKR-rör är ett dräneringsrör kopplat med ett munstycke. När fordon står på bottenplattan och dagvatten börjar rinna ner i golvbrunnen ska det kunna droppa ner i munstycket oberoende om bottenplattan är direkt kopplad till lyftvaggan eller om de är separerade. För att förhindra läckage vid förflyttning av kassetterna placeras backventil med kula i ett av de fyra VKR-rören som ingår i en kassett. En fjäder är installerad på toppen, med godtyckligt stöd för att försäkra att backventilen är pressad mot VKR-rörets inre kanter. Det undre VKR-röret är försedd med en tratt för att försäkra att droppande vatten fångas upp samt en utstickande pinne. Då rören möts trycks backventilen med kulan upp av pinnen och vatten kan rinna ner i det undre röret. Det undre VKR-röret ska vara försett med hål för att tillåta vattengenomströmning. Förslag på vidare studier innefattar materialval, konstruktionsberäkningar och detaljkonstruktion samt produktionsmetoder.
 • Post
  Digitalt verktyg för driftdata från fartyg för potentiell elektrifiering
  (2022) Sinik, Veronika; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Andersson, Mats; Brynolf, Selma; Larsson, Per-Erik
  Projektet har utförts på uppdrag av METS Technology, som tillsammans med sina kunder arbetar mot mer energieffektiva och miljövänliga lösningar för alla typer av fartyg. Det finns olika typer av miljövänliga driftslösningar, där elektrisk framdrivning är det som projektet behandlar. Projektet gick ut på att ta fram ett digitalt verktyg som kan underlätta omställningen från dieseldrift till elektrisk drift hos fartyg. Verktyget baserades på en analys som gjordes för tre olika typer av passagerarfärjor med olika driftprofiler. Resultatet av projektet blev ett digitalt verktyg i Excel, där användaren kan ange inparametrar som bränsleförbrukning och verkningsgrad för att vidare illustrera batterinivån över ett dygn. Verktyget har testats genom att göra samma analys igen av fartygens driftprofiler, men i verktyget i stället för manuellt. Först simulerades batterinivån över dagen för fartygen baserat på antaganden kring batteristorlek och effekt och tid för laddning, innan ändringar gjordes i syfte att illustrera hur batterinivån kan förändras med olika justeringar. Rapporten avslutas med en diskussion kring det framtagna verktyget, samt förutsättningar som krävs för att kunna elektrifiera fartyg. Faktorer som diskuteras är infrastrukturen och batteritekniken. Vidare påpekas även möjligheterna kring fossilfri framdrift via alternativa bränslen.
 • Post
  Verifiering av design-anpassade 19”-enheter
  (2022) Adamidis, Dominic; Hermansson, Harald; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Bövik, Peter; Bövik, Peter; Wassén, Erik
  Syftet med detta projekt är att utveckla verifieringen av Saabs design-anpassade enheter för radarsystem med avseende på verifiering av stöt och vibration. Nuvarande metoden för verifieringen av enheterna är fysiska tester, jämförelser med gamla enheter samt simuleringar och beräkningar med hjälp av FEM-analys, men med alla anpassningar som gör är det varken ekonomiskt eller hållbart. Ett underlag ska framtas för konstruktörerna på Saab som ska underlätta verifieringsprocessen för nytillverkade enheter och sedan även möjliggöra designförbättringar. Arbetet är avgränsat till att endast undersöka hållfastheten i den så kallade monteringsplattan i enheten där nästan allt i enheten monteras på. Arbetet är ytterligare avgränsat till att fokusera på utmattningen kring skruvhålen på monteringsplattan som orsakas av stötar och vibrationer. För att komma igång med projektet spenderades mycket tid till att få bra med kunskap om enheterna och vilka de största bristerna är. Detta gjordes genom att söka information i företagets intranät och även genom intervjuer med anställda. Efter detta blev det mer klart var bristerna ligger och det var främst utmattningen runt skruvhålen på monteringsplattan. Vidare behövde det väljas en lämplig metod för att analysera och simulera stötar och vibrationer på plattan. Simuleringar med Finita elementmetoden i programmet Ansys ansågs vara lämpligast. Plattan modellerades så att den efterliknar alla egenskaper på Saabs platta. Det har främst utgåtts från fyra olika befintliga enheter för att gå in på detalj hur olika enheter kan se ut för att även efterlikna placering av skruvhål och olika lastfall. Simuleringarna utgick från de krav som Saab har på verifieringen. På dessa fyra olika plattor gjordes det olika modifikationer för att se hur utfallen skiljer sig åt om egenskaperna på plattan är annorlunda. För varje platta gjordes en simulering på en dubbelt så tjock platta och en med tillsatt förstärkningsbalk. Efter simuleringarna gjordes så sammanfattades alla värden från dem i en kalkyl. Skillnader och likheter hittades för att sedan dra slutsatser om vad plattan klarar av under de olika lastfallen, antal skruvhål, ändrad tjocklek eller tillsatt förstärkningsbalk. Simuleringarna visade att styrkan hos plattan blev betydligt starkare av att fördubbla tjockleken, det vill säga att gå från en 2 mm tjock platta till en 4 mm tjock platta. Men det som visade sig var mest lönsamt, både i material och hållfasthet, var att lägga till en förstärkningsbalk under den 2 mm tjocka plattan. Vidare drogs ytterligare slutsatser som ger konstruktören en bättre uppfattning om hållfastheten hos plattan beroende på lastfall. Det påbörjades också en metod för att använda fjäderkonstanten hos plattan för att estimera hur mycket last den klarar att bära.
 • Post
  Vidareutveckling av en hydrofoil: Konstruktion av ett hydrodynamsikt bärplan till en foilande surfbräda
  (2022) Randby, David; Svensson Qvistberg, Simon; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Eslamdoost, Arash; Eslamdoost, Arash
  Detta arbete syftar till att vidareutveckla ett befintligt bärplan som sitter på en elektrisk surfbräda. Problemet med det befintliga bärplanet är att det upplevdes ostabilt vid drift. Bärplanet som vidareutvecklas var en del av två tidigare kandidatarbeten EENX152189 och EENX15-21-29, som på uppdrag av företaget ESSIQ skulle ta fram ett fungerande koncept på en elektrisk surfbräda. Rapporten beskriver bakgrunden till varför detta arbete utförs, samt metoden för framtagandet av designen. Till en början bröts bärplanet ner i framvinge, bakvinge och fuselage som designades var och en för sig. Därefter simulerades varje enskild del innan allt sattes ihop till ett och samma bärplan. Hela designen simulerades därefter för att säkerställa att den uppfyller de satta kraven på kriterielistan gällande lyftkraft vilket den gjorde med marginal. Slutgiltiga designen fick både öka lyftkraft och minskad dragkraft gentemot det gamla bärplanet. Den minskade dragkraften bör rent teoretiskt öka stabiliteten vid drift då turbulensen i flödet kring bärplanet minskar. Detta bör även verifieras rent praktiskt genom att tillverka bärplanet med den design som projektet tagit fram. En stor anledning till den minskade dragkraften berodde på att geometrin för hela bärplanet gjordes mer strömlinjeformad än tidigare koncept, vilket tillät ett mjukare flöde runt kroppen.
 • Post
  Konstruktion av rörelsesimulator för motorcykel
  (2022) Bäverstrand Garfvé, Christian; Kotur, Mille; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Brouzoulis, Jim; Ljungqvist, Ulf; Pearson, Anders; Brouzoulis, Jim
  Avsikten med detta examensarbete var att konstruera en motoriserad rörelseplattform för motorcykelsimulation. Det gjordes i samarbete med simulatorproducenten Tenstar Simulation AB i Tanumshede. Arbetet genomfördes på institutionen mekanik och maritima vetenskaper på Chalmers tekniska högskola. Givna förutsättningar var ett geometrikoncept framtaget i en förstudie med hjälp av VTI samt ett kit med motorer och elektronik inköpt för ändamålet. Genom en iterativ process av simuleringar och design konstruerades de olika komponenterna. Alla delar på den rörliga plattformen viktoptimerades för att minimera lasten på motorerna, vilket gjorde det möjligt att möta målen på hastigheter av rörelser. Beslutet togs att bygga plattformen av aluminiumprofiler för att underlätta justeringar beroende på önskad förargeometri och typ av fordon som skall simuleras. Detta gjorde att själva plattformen fick en relativt enkel geometri att hållfasthetsberäkna och mer tid kunde läggas på optimering av andra detaljer. Ritningsunderlag och 3D-modeller sammanställdes för att användas som underlag till externa tillverkare. En komplett fungerande rörelseplattform konstruerades och monterades. Kontroller att kravspecifikation möttes gjordes genom tester. Plattformen kändes stadig att sitta och röra sig på. Gir-rörelsen levererade över förväntan. Rörelseplattformen hade en god förmåga att kommunicera med föraren och överdriven acceleration eller bromsning kändes snabbt och tydligt. Även fjädringens reaktioner på underlaget kommunicerades tydligt till föraren, vilket är en mycket god förutsättning för mer vetenskapliga studier. Den färdiga simulatorn kommer att ge en möjlighet att undersöka hur simulation för tvåhjuliga fordon kan fungera i framtiden.