Examensarbeten på grundnivå

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 421
 • Post
  Digitalt verktyg för driftdata från fartyg för potentiell elektrifiering
  (2022) Sinik, Veronika; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Andersson, Mats; Brynolf, Selma; Larsson, Per-Erik
  Projektet har utförts på uppdrag av METS Technology, som tillsammans med sina kunder arbetar mot mer energieffektiva och miljövänliga lösningar för alla typer av fartyg. Det finns olika typer av miljövänliga driftslösningar, där elektrisk framdrivning är det som projektet behandlar. Projektet gick ut på att ta fram ett digitalt verktyg som kan underlätta omställningen från dieseldrift till elektrisk drift hos fartyg. Verktyget baserades på en analys som gjordes för tre olika typer av passagerarfärjor med olika driftprofiler. Resultatet av projektet blev ett digitalt verktyg i Excel, där användaren kan ange inparametrar som bränsleförbrukning och verkningsgrad för att vidare illustrera batterinivån över ett dygn. Verktyget har testats genom att göra samma analys igen av fartygens driftprofiler, men i verktyget i stället för manuellt. Först simulerades batterinivån över dagen för fartygen baserat på antaganden kring batteristorlek och effekt och tid för laddning, innan ändringar gjordes i syfte att illustrera hur batterinivån kan förändras med olika justeringar. Rapporten avslutas med en diskussion kring det framtagna verktyget, samt förutsättningar som krävs för att kunna elektrifiera fartyg. Faktorer som diskuteras är infrastrukturen och batteritekniken. Vidare påpekas även möjligheterna kring fossilfri framdrift via alternativa bränslen.
 • Post
  Verifiering av design-anpassade 19”-enheter
  (2022) Adamidis, Dominic; Hermansson, Harald; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Bövik, Peter; Bövik, Peter; Wassén, Erik
  Syftet med detta projekt är att utveckla verifieringen av Saabs design-anpassade enheter för radarsystem med avseende på verifiering av stöt och vibration. Nuvarande metoden för verifieringen av enheterna är fysiska tester, jämförelser med gamla enheter samt simuleringar och beräkningar med hjälp av FEM-analys, men med alla anpassningar som gör är det varken ekonomiskt eller hållbart. Ett underlag ska framtas för konstruktörerna på Saab som ska underlätta verifieringsprocessen för nytillverkade enheter och sedan även möjliggöra designförbättringar. Arbetet är avgränsat till att endast undersöka hållfastheten i den så kallade monteringsplattan i enheten där nästan allt i enheten monteras på. Arbetet är ytterligare avgränsat till att fokusera på utmattningen kring skruvhålen på monteringsplattan som orsakas av stötar och vibrationer. För att komma igång med projektet spenderades mycket tid till att få bra med kunskap om enheterna och vilka de största bristerna är. Detta gjordes genom att söka information i företagets intranät och även genom intervjuer med anställda. Efter detta blev det mer klart var bristerna ligger och det var främst utmattningen runt skruvhålen på monteringsplattan. Vidare behövde det väljas en lämplig metod för att analysera och simulera stötar och vibrationer på plattan. Simuleringar med Finita elementmetoden i programmet Ansys ansågs vara lämpligast. Plattan modellerades så att den efterliknar alla egenskaper på Saabs platta. Det har främst utgåtts från fyra olika befintliga enheter för att gå in på detalj hur olika enheter kan se ut för att även efterlikna placering av skruvhål och olika lastfall. Simuleringarna utgick från de krav som Saab har på verifieringen. På dessa fyra olika plattor gjordes det olika modifikationer för att se hur utfallen skiljer sig åt om egenskaperna på plattan är annorlunda. För varje platta gjordes en simulering på en dubbelt så tjock platta och en med tillsatt förstärkningsbalk. Efter simuleringarna gjordes så sammanfattades alla värden från dem i en kalkyl. Skillnader och likheter hittades för att sedan dra slutsatser om vad plattan klarar av under de olika lastfallen, antal skruvhål, ändrad tjocklek eller tillsatt förstärkningsbalk. Simuleringarna visade att styrkan hos plattan blev betydligt starkare av att fördubbla tjockleken, det vill säga att gå från en 2 mm tjock platta till en 4 mm tjock platta. Men det som visade sig var mest lönsamt, både i material och hållfasthet, var att lägga till en förstärkningsbalk under den 2 mm tjocka plattan. Vidare drogs ytterligare slutsatser som ger konstruktören en bättre uppfattning om hållfastheten hos plattan beroende på lastfall. Det påbörjades också en metod för att använda fjäderkonstanten hos plattan för att estimera hur mycket last den klarar att bära.
 • Post
  Vidareutveckling av en hydrofoil: Konstruktion av ett hydrodynamsikt bärplan till en foilande surfbräda
  (2022) Randby, David; Svensson Qvistberg, Simon; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Eslamdoost, Arash; Eslamdoost, Arash
  Detta arbete syftar till att vidareutveckla ett befintligt bärplan som sitter på en elektrisk surfbräda. Problemet med det befintliga bärplanet är att det upplevdes ostabilt vid drift. Bärplanet som vidareutvecklas var en del av två tidigare kandidatarbeten EENX152189 och EENX15-21-29, som på uppdrag av företaget ESSIQ skulle ta fram ett fungerande koncept på en elektrisk surfbräda. Rapporten beskriver bakgrunden till varför detta arbete utförs, samt metoden för framtagandet av designen. Till en början bröts bärplanet ner i framvinge, bakvinge och fuselage som designades var och en för sig. Därefter simulerades varje enskild del innan allt sattes ihop till ett och samma bärplan. Hela designen simulerades därefter för att säkerställa att den uppfyller de satta kraven på kriterielistan gällande lyftkraft vilket den gjorde med marginal. Slutgiltiga designen fick både öka lyftkraft och minskad dragkraft gentemot det gamla bärplanet. Den minskade dragkraften bör rent teoretiskt öka stabiliteten vid drift då turbulensen i flödet kring bärplanet minskar. Detta bör även verifieras rent praktiskt genom att tillverka bärplanet med den design som projektet tagit fram. En stor anledning till den minskade dragkraften berodde på att geometrin för hela bärplanet gjordes mer strömlinjeformad än tidigare koncept, vilket tillät ett mjukare flöde runt kroppen.
 • Post
  Konstruktion av rörelsesimulator för motorcykel
  (2022) Bäverstrand Garfvé, Christian; Kotur, Mille; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Brouzoulis, Jim; Ljungqvist, Ulf; Pearson, Anders; Brouzoulis, Jim
  Avsikten med detta examensarbete var att konstruera en motoriserad rörelseplattform för motorcykelsimulation. Det gjordes i samarbete med simulatorproducenten Tenstar Simulation AB i Tanumshede. Arbetet genomfördes på institutionen mekanik och maritima vetenskaper på Chalmers tekniska högskola. Givna förutsättningar var ett geometrikoncept framtaget i en förstudie med hjälp av VTI samt ett kit med motorer och elektronik inköpt för ändamålet. Genom en iterativ process av simuleringar och design konstruerades de olika komponenterna. Alla delar på den rörliga plattformen viktoptimerades för att minimera lasten på motorerna, vilket gjorde det möjligt att möta målen på hastigheter av rörelser. Beslutet togs att bygga plattformen av aluminiumprofiler för att underlätta justeringar beroende på önskad förargeometri och typ av fordon som skall simuleras. Detta gjorde att själva plattformen fick en relativt enkel geometri att hållfasthetsberäkna och mer tid kunde läggas på optimering av andra detaljer. Ritningsunderlag och 3D-modeller sammanställdes för att användas som underlag till externa tillverkare. En komplett fungerande rörelseplattform konstruerades och monterades. Kontroller att kravspecifikation möttes gjordes genom tester. Plattformen kändes stadig att sitta och röra sig på. Gir-rörelsen levererade över förväntan. Rörelseplattformen hade en god förmåga att kommunicera med föraren och överdriven acceleration eller bromsning kändes snabbt och tydligt. Även fjädringens reaktioner på underlaget kommunicerades tydligt till föraren, vilket är en mycket god förutsättning för mer vetenskapliga studier. Den färdiga simulatorn kommer att ge en möjlighet att undersöka hur simulation för tvåhjuliga fordon kan fungera i framtiden.
 • Post
  Kurskod Student 1 Personnummer 1 Student 2 Personnummer 2 Kursmoment 01xx (0 hp) betyg Ladok Kursmoment 02xx (15 hp) betyg Ladok e-publicering Examinator Examinations-datum Titel Översatt titel MMSX05 Tobias Micu 199301271392 Henrik Lillfors 198811084931 G 4 Ja Daniel Eriksson 2022-05-30 Retention and recruitment of female marine officers and ratings - What can be done to make the profession more attractive to women? Retention and recruitment of female marine officers and ratings - What can be done to make the profession more attractive to women?
  (2022) Lillfors, Henrik; Micu, Tobias; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Eriksson, Daniel; Lundh, Monica
  The maritime industry is experiencing a shortage of qualified seafarers according to BIMCO & International Chamber of Shipping (2021), and seafaring traditionally is a male dominated occupation. Women seafarers constitutes approximately of 2% of the total seafaring population and women in the engine department are even fewer in numbers. And women in the engine department onboard Swedish merchant ships are no exception to this. This statistic needs to improve and to encourage more women into build a seafaring career alongside men. Therefore, this study examines the current situation that women seafarers are in, and how their situation could be improved. As women find them themselves in a minority position and thus they risk facing prejudice, sexual harassment and bullying from their male colleagues. This could discourage any women from taking up a career as a seafarer. Moreover, it is explored on how women that are within the profession could feel more at home and stay in the profession. The participants, six in total, who had a minimum of five years’ and a maximum of forty years' experience as seafarers with an average of twenty-one years' experience. The participants were interviewed using a semi-structured model, then the data was analyzed by means of thematic analysis where three main themes and seventeen sub-themes emerged. The result shows that these women have in some way career had to endure prejudice, sexual harassment or bullying in the workplace at some point during their careers but that they mostly are treated equal to their male colleagues. It also emerged that a possible reason for the low representation of women seafarers in the engine department could be due to women in their childhood are not introduced to the maritime industry and the technical aspects in the same way that men are. Furthermore, starting a family is seen as an obstacle to continue a seafaring career. However, despite the complications that comes along with working as a seafarer, the respondents do enjoy the life at sea.