Examensarbeten på grundnivå

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 452
 • Post
  Analys av beräknade och uppmätta påkänningar i betongbeläggning
  (2023) Skommargård, Oskar; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences; Nielsen, Jens; Dinegdae, Yared; Ahmed, Abubeker
  Betongvägar är mer slitstarka och kräver mindre underhåll än asfaltsvägar men utgör idag endast en procent av Sveriges vägnätverk. Från ett tidigare projekt finns uppmätta förskjutningar och töjningar från en testsektion av en betongväg på väg E4 vid Uppsala. I denna rapport redovisas en förenklad tre-dimensionell finita elementmodell av testsektionen samt beräkningar av olika lastfall för jämförelser med uppmätta rörelser med avsikt att validera den svenska dimensioneringsmetoden av betongvägar. Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie där den svenska dimensioneringsmetoden och olika modelleringsmetoder undersöktes för att ta fram en metod för projektet. Betongvägen består av tre lager: en betongbeläggning, ett asfaltsskikt samt en komprimerad undergrund. Vägmodellen för projektet skapades med FEM-programvaran Abaqus och analysen avgränsas till statisk analys av linjärelastiska material. Betong kan antas ha ett linjärelastiskt beteende upp till en tredjedel av den maximala tryckhållfastheten vid tryckbelastning och upp till en tiondel av den maximala tryckhållfastheten vid dragbelastning vilket prövades genomgående i projektet. De beräknade värdenas mätpunkter i modellen motsvarade sensorernas verkliga placeringar i testsektionen för att möjliggöra jämförelser. Nominella värden på elasticitetsmoduler och årstidsdata används för att simulera de verkliga förhållandena. 3D-modellen skapades enligt undersökt metod och vägskikten modellerades till en sammansatt vägkropp med så kallad tie-kontakt i Abaqus. Randvillkor applicerades på vägkroppen för att möjliggöra beräkningarna och en mesh skapades. Elasticitetsmodulerna har anpassats för att få modellen väl överensstämmande med verkligheten för samtliga lastfall. Modellen visar god överenstämmelse med de uppmätta förskjutningarna men sämre överensstämmelse för töjningsmätningarna och då olika lastfall jämförs. Temperaturlaster ger upphov till förhållandevis stora förskjutningar av betongbeläggningen. Eventuella mätfel och felkällor diskuteras, där främst avgränsningen till statisk analys anses ge felaktigt beräknade resultat. Förslag på förbättringar till modelleringen presenteras för att möjliggöra mer noggranna analyser.
 • Post
  Digitalisering av sjömännens certifikat och behörigheter - En studie kring möjligheterna och intresset till digitalisering av sjömännens certifikat och behörigheter
  (2023) Fredrin, Simon; Karlsson, Cajsa; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences; Hartler, Johan; Skoog, Jan
  Denna undersökning syftar till att utreda möjligheten och behovet av digitalisering av sjömännens behörigheter i Sverige. Idag sker ansökan om behörigheter via Transportstyrelsen, eller annat certifieringsorgan, som utfärdar sjömannens behörigheter i fysiskt pappersformat. Därefter skickas dokumenten via post till sjömannen som sedan bär med sig en pärm, där alla dokument är samlade, till varje fartyg. De flesta fartyg och rederier kräver dock en inskannad kopia av sjömannens behörigheter. Studien har använt sig av följande frågeställningar för att undersöka området: 1) Hur ser dagens sjörelaterade yrkesgrupper på en framtida digitalisering av certifikat och behörigheter? 2) Vilka möjligheter kommer en sådan utveckling medföra? 3) Vilka begränsningar kan en sådan utveckling förväntas möta? 4) Vilka är de positiva och negativa aspekterna av en digitalisering? Datainsamlingen har utförts genom genomförandet av semistrukturerade personintervjuer med aktiva sjömän, personalansvariga på rederikontor samt med representanter från Transportstyrelsen. Studien har också omfattat ett samarbete med den danska Søfartsstyrelsen, som har presenterat en digital lösning för sjömännens behörigheter som redan blivit etablerad i landet. Resultatet visar att samtliga respondenter har en positiv inställning till en framtida digitalisering av behörigheter och certifikat i sjöfartsbranschen. De menar att det skulle förenkla processen och göra det lättare att hantera behörigheterna och certifikaten. Däremot är respondenterna oeniga om utformningen av en digital plattform. Majoriteten av respondenterna tror inte att digitaliseringen kommer att påverka sjöfarten i en större utsträckning, dock minska tiden som läggs på behörighetshantering och ge en bättre överblick över behörigheterna och dess giltigheter. Studien tar ej hänsyn till tekniska aspekter och förhåller sig enbart till behörigheter och certifikat som berör svenska sjömän. Ekonomiska och tidsmässiga aspekter kommer att tas upp men det görs ingen djupare undersökning kring dem.
 • Post
  Framtidens lastdator och dess design - En user centered design-studie om lastdatorns och ventilstyrningssystemets gränssnitt
  (2023) Jonsson, August; Berthelsen, Niels; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences; Olindersson, Fredrik; Lundh, Monica
  Utvecklingen till sjöss, liksom i resten av samhället, går åt att fler funktioner ombord blir mer automatiserade. Denna rapport syftar till att undersöka gränssnittet på de datorer som används ombord på oljetankfartyg för att lasta och lossa fartyget. Denna studie har använt ett User Centered Design (UCD)-perspektiv och bygger på en tidigare förstudie som har identifierat ett antal nya funktioner som syftar till att effektivisera lasthanteringen ombord. Fokusgrupper, bestående av deltagare med erfarenhet från oljetankfartyg, har ombetts betygsätta dessa nya funktioner och sedan resonera sig fram till hur dessa funktioner skulle kunna integreras i ett redan existerande system. De funktioner som berördes hade enbart att göra med själva handhavandet under en lastnings-/lossningsoperationen och berörde inte något som sker innan eller efter lastning, inte heller kommunikation. Resultatet visar att det deltagarna i fokusgrupperna anser att det generellt sett finns en användbarhet i de funktioner som presenterades för dem. Funktionerna och resultatet från studien presenterades även för experter inom området som också såg att det finns en användbarhet i dessa funktioner. När det kommer till designen och integrationen av dessa funktioner presenterade fokusgrupperna flera förslag som liknade varandras. Detta tolkas som det finns en del konsensus i hur information ska presenteras i de datorskärmar som används vid lastning och lossning. Studien genomfördes på Chalmers tekniska högskola i Göteborg och var en första del i en designprocess för en mer automatiserad lastnings-/lossningsoperation ombord på oljetankfartyg.
 • Post
  Using batteries to store power on vessels for later usage - How battery packs can be used together with an propulsion engine and the advantages of the system
  (2023) Bröms , Philip; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences; Olindersson, Fredrik; Syrjänen, Sami
  The shipping industry alone stands for around 3 % of the total GHG emissions yearly. The International Maritime Organization which is responsible for regulating shipping has a goal to reduce GHG emissions by 50 % before 2050 from the 2008 baseline. In this report there are some alternatives to lower these emissions and some other advantages that come with using batteries onboard vessels. The study is based on qualitative interviews with four different respondents. The participants have experience within different fields in the shipping industry, but they are all working with batteries onboard vessels. The study was conducted in Gothenburg but the vessels the interviewees refer to have their routes in Northern Europe. When installing batteries as either main or secondary source of power for the propulsion the system will lower the emission and it will make the system more redundant. Having a redundant system is a key factor in the shipping industry since the crew onboard may be the only people that can get the engine started again if it has lost power. No power means that the vessel will drift without control. The advantages of using batteries onboard are many but the batteries also have some concerns, and they will be addressed as well. Installing batteries has a cost but this will not be calculated in this report, the same goes for the total emission when the batteries are being charged from shore.
 • Post
  “Safety drill, meeting at the bridge 1300” - An investigation about safety drills onboard and their quality, quantity and possibilities to improve
  (2023) Janrik, Caroline; Ljunggren, Ruben; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences; Olindersson, Fredrik; Skoog, Jan
  In this report, the methods of questionary, semi-structured interview, and focus group interview were used to investigate the thoughts and experiences of seafarers on the quality and quantity of safety drills aboard ships. The aim was to determine if there is a need for improvement, and if so, what that would be. Once the potential for improvement in safety drills was investigated, some examples were also presented in the interviews and questionnaire to see what the seafarers thought of them. The questionnaire was sent out to seafarers through union newsletters and various social media groups for seafarers. The interviews were conducted with contacts made during the education at Chalmers University of Technology. The results in this report are generally similar between the interviews and the questionnaire, with both the quality and quantity perceived as varying depending on different factors such as the type of ship the respondent is employed. Conclusions is that there are potential for improvement in safety drills on board, and the proposal that received the most positive feedback was to have an external drill leader on board to conduct the drills. Considering this result, limitations have been made based on time and cost.