Hantering av sewage inom handelssjöfarten - En fördjupning i dess problematik

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179961
Download file(s):
File Description SizeFormat 
179961.pdfFulltext1.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Hantering av sewage inom handelssjöfarten - En fördjupning i dess problematik
Authors: Hedberg, Anders
Lengquist, Jonas
Abstract: Utsläpp av obehandlad sewage påverkar det marina ekosystemet negativt genom att utgöra en patogen risk samt vara en bidragande orsak till övergödning. Omfattande studier har gjorts för hantering av sewage inom kryssningsbranschen, men undersökningar riktade mot handelssjöfarten finns oss veterligen inte. Det finns ett stort internationellt intresse för studier likt detta examensarbete, men av uppenbara praktiska skäl skrivs detta arbete på svenska. Hantering av sewage ombord på fartyg regleras internationellt i MARPOL Annex IV, vilket saknar tydliga direktiv för hur Sewage Treatment Plant skall dimensioneras utifrån antalet ombordvarande personer. Regelverket saknar även direktiv för hur representativ provtagning skall utföras med avsikt att kontrollera efterlevnad av utsläppskraven för behandlad sewage. Ledande frågor blir då vilken problematik detta föranleder vid hantering av sewage, samt hur förutsättningarna ser ut för dagens Sewage Treatment Plants att klara utsläppskraven. Examensarbetets resultat, vilket bygger på enkätsvar från fartyg och intervjuer med övriga inblandade parter, bekräftar att de påtalade regelmässiga bristerna är aktuella problem. Det visade sig saknas standardiserade dimensioneringsdata inom både regelverk och bransch, samt vara en obefintlig efterlevnadskontroll av utsläppskraven. Som en följd av detta, i kombination med bristande kunskap kring hantering av sewage och dess regelverk, visade sig en betydande andel av de medverkande fartygens anläggningar vara underdimensionerade. Ett fåtal fartyg visade sig till och med ha anläggningar installerade som är direkt felaktiga i förhållande till gällande regelverk. Utifrån tillgänglig bakgrundsdata i kombination med presenterade resultat, dras slutsatsen att den enskilt största bidragande faktorn till problematiken kring hantering av sewage är avsaknaden på standardiserade dimensioneringsdata. Detta kan leda till att marknaden för seriösa tillverkare av Sewage Treatment Plants blir ofördelaktig, genom att det öppnar upp för tillverkare vars anläggningar har sämre förutsättningar att prestera i enlighet med dess typgodkännande. Således är risken påtaglig att en stor del av dagens anläggningar ej lever upp till utsläppskraven.
Keywords: Transport;Hållbar utveckling;Marin teknik;Transport;Sustainable Development;Marine Engineering
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179961
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.