Vad är transportkvalitet? - En studie om skillnaden i upplevd transportkvalitet samt dess definition i relation till milkostnad hos svenska speditörer och deras underleverantörer med hänsyn till inhemsk respektive inhyrd bemanning

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179969
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Vad är transportkvalitet? - En studie om skillnaden i upplevd transportkvalitet samt dess definition i relation till milkostnad hos svenska speditörer och deras underleverantörer med hänsyn till inhemsk respektive inhyrd bemanning
Authors: Eriksson, Victor
Kleberg, Patrik
Abstract: Åkerinäringen har sedan Sverige valde att ingå i Europeiska Unionen utsatts för en alltmer intensiv konkurrens. Detta har inneburit att mer och mer utländskarbetskraft bemannat svenska transportuppdrag. Hur transportkvalitet definieras finns det en rad olika exempel på men om det skiljer sig mellan dessa nationaliteter på svenska vägar är det delad uppfattning om. Kunden är ledande faktor i hur upplevd transportkvalitet skall definieras genom speditörerna som samordnar transportköparens krav och applicerar på använda åkare. Hur transportsäljaren resonerar kring dessa krav är essentiellt för den svenska åkerinäringen och det inhemskt bemannade transportyrket på godstransporter. Syfte med studien är att ur ett transportsäljande perspektiv med en affärsmannamässig horisont analysera transportkvalitetens definition och hur den appliceras idag. I detta har vi avgränsat oss efter det generella representativet och vilka krav och parametrar som väger tyngst i dagsläget i relation till milkostnad mellan använda nationaliteter. Genom att kartlägga den större andelen av transportsäljande aktörer som geografiskt finns på västkusten så uppdagas möjligheten till ett branschaktuellt och konkret resultat. Studien behandlar främst kvantitativ data i resultatet som i enstaka fall har omvandlats till kvalitativ för att ge läsaren en förenklad bild på vissa punkter. Kvantitativ data har från berörda aktörer i studien samlats in genom personliga intervjuer som med samtycke i dem flesta fallen dessutom spelats in för att för oss förenkla bearbetningen av delgiven information. Alla aktörer är verksamma inom speditions och åkeribranschen. Studiens resultat har behandlats och analyserats i en sammanställning av intervjusvaren på utarbetad frågeställning samt enligt en SWOT-analys mellan svenska och utländska lastbilschaufförer på utförda transportuppdrag. Avslutningsvis diskuterar vi i analysen gemensamma nämnare som definierar transportkvalitet och vad referensen är vid valet av lastbilschaufför för transportuppdraget. Slutsatsen kommer reflektera om den finns någon skillnad i milkostnad i relation till chaufförerna och hur speditörerna ser på transportkvalitet. Studien är uteslutande skriven på svenska med referens till att den i grund och botten berör branschaktiva i Sverige, dock med inslag av engelska uttryck eftersom engelskan är vedertagen inom industrin.
Keywords: Transportteknik och logistik;Transport;Transport Systems and Logistics;Transport
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179969
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.