Vettinginspektioner - En studie av frekvent förekommande vettingobservationer på tankfartyg

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179985
Download file(s):
File Description SizeFormat 
179985.pdfFulltext1.05 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Vettinginspektioner - En studie av frekvent förekommande vettingobservationer på tankfartyg
Authors: Nordfors, Amelea
Abstract: I denna rapport presenteras hur vettinginspektioner på tankfartyg går till samt vad besättningen ombord bör tänka på för att erhålla ett gott inspektionsresultat. Vettingstatistik har inhämtats från svenska tankrederier. Statistiken har därefter korskontrollerats i syfte att kartlägga om det finns några specifika kapitel ur ett Vessel Inspection Questionare (VIQ) som är känsligare än andra, vad gäller antal observerade brister. VIQ-kapitel som har utmärkt sig har därefter diskuterats och relaterats till säkerhetsfrågor till sjöss för bättre förståelse kring VIQ-frågornas utformning i relation till tanksäkerhet. Resultatet från arbetet visar att det finns vissa VIQ-kapitel, samt även specifika VIQ-frågor, där fartygen oftare erhåller observationer än andra. VIQ-kapitlena är: kapitel 4 Navigation, kapitel 5 Safety Management, kapitel 8 Cargo and Ballast Systems samt kapitel 13 Ice Operations. I VIQ-kapitel 4, 5 och 8 gick det i olika grad att finna ett samband mellan observation och tanksäkerhet. I VIQ-kapitel 13 däremot var sambandet inte lika tydligt. För att erhålla en uppfattning av rederiernas åsikter kring kapitel 13 skickades en enkätundersökning ut till 10 av de största svenska tankrederierna. Slutresultatet visar på att vettinginspektioner generellt är en bra metod för att försäkra sig om att tankfartyg håller en hög standard. Inspektionerna fokuserar på de områden där säkerhetsåtgärder är viktiga, men även att det idag finns vissa brister, vilka diskuteras närmare i rapportens analysdel. Utöver ovan nämnda metoder har intervju och direkt observation använts för att erhålla ökad förståelse kring ämnet vetting.
Keywords: Transport;Transportteknik och logistik;Transport;Transport Systems and Logistics
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179985
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.