Transfer av petroleum – användande av checklistor

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/180007
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Transfer av petroleum – användande av checklistor
Authors: Burgmann, Judit
Eriksson, Gabriella
Abstract: Checklistor används inom olika industrier för att säkerställa att kritiska moment i ett arbete utförs korrekt för att undvika misstag. Vid transfer av petroleumprodukter mellan fartyg och oljedepåer används en av OCIMF och ICS utfärdad checklista, Ship/Shore Safety Checklist. Denna rapport undersöker utformningen och användningen av Ship/Shore Safety Checklist genom en jämförelse mellan checklistan och allmänna rekommendationer för utformning av andra checklistor samt en enkätundersökning där respondenterna fått svara på frågor angående användning och utformning. Undersökningen skall resultera i ett förslag för hur säkerheten kan förbättras vid användning av Ship/Shore Safety Checklist. Parallellt undersöktes utformning av liknande checklistor för transfer av petroleumprodukter samt Göteborgs Hamns utbildning Grön bunkring, även dessa i en enkätundersökning. Grön bunkring är ett koncept som togs fram för att förhindra ett bunkringsförbud i Göteborgs hamnområde och närliggande farvatten. Konceptet ska öka säkerheten vid bunkring och därmed minska risken för utsläpp. Arbetet visade att ”Ship/Shore Safety Check-­‐List” har brister i utformningen. Detta tydliggjordes både av jämförelsen med rekommendationer för andra checklistor samt enkätundersökningen. Därav föreslås att checklistan delas upp i mindre delar, där de viktigare punkterna (s.k. re-­ check punkter) sammanfattas under en egen rubrik. Enkätundersökningen visade även att flera av de tillfrågade saknar förståelse för det juridiska ansvaret undertecknandet av checklistan medför. Detta ledde till ett förslag om att en internutbildning om checklistor skulle öka säkerheten. Denna utbildning skulle i så fall vara utformad liknande utbildningen för Grön bunkring. Vidare ges förslag till fortsatt forskning.
Keywords: Transportteknik och logistik;Hållbar utveckling;Miljörätt;Transport;Transport Systems and Logistics;Sustainable Development;Environmental law;Transport
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/180007
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.