Multifunktionell byggnad för Göteborgs Stad

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/181032
Download file(s):
File Description SizeFormat 
181032.pdfFulltext4.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Multifunktionell byggnad för Göteborgs Stad
Authors: Niklasson, Lisen
Ulvan, Elin
Abstract: Projektet har genomförts i samarbete med Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad. Eftersom behovet av lokaler i en stad förändras över tid efterfrågas en byggnad som kan användas till flera olika ändamål under dess bruksperiod. Ombyggnation av befintliga byggnader kan bli kostsamma och tidskrävande eftersom bärande komponenter eller fasta installationer ofta måste flyttas eller bytas ut. En flexibel byggnad som redan vid uppförandet förbereds för ombyggnation kan enkelt anpassas och användas till flera olika verksamheter. Att bygga mer effektivt och flexibelt minskar kostnader och bidrar till ett mer hållbart byggande. Syftet med arbetet var att ta fram en byggnad som genom enklare omställningsarbeten i byggnadens invändiga utseende kan fungera för tre olika verksamheter. Det här arbetet omfattar verksamheterna Bostäder med Särskild Service, förskola samt skola F-3. Syftet var också att utreda för- och nackdelar med att kombinera olika verksamheter inom samma ytterväggar. Arbetet består av förstudie, ritningsprocess, utvärderingsfas och slutsatser. Förstudien genomfördes i början av projektet och omfattade studier av normer och regler kring uppförandet av byggnader för de olika verksamheterna. Under den efterföljande ritningsprocessen skissades olika förslag vilka sedan utvärderades med handledare. För- och nackdelar med de olika lösningarna övervägdes noggrant och slutligen kunde planlösningar färdigställas. Efter förstudie och ritningsprocess kunde vissa slutsatser dras av resultatet. Den främsta fördelen med en kombinerad byggnad är att den kan utnyttjas maximalt under brukstiden. Eftersom byggnaden på kort tid kan anpassas till en annan aktivitet minskar risken att den blir outnyttjad. En nackdel med konceptet är att storlekskraven varierar för de olika verksamheterna och att vissa utrymmen därför inte blir optimalt utformade. Resultatet av ritningsprocessen samt de slutsatser som dragits redovisas i den här rapporten. This bachelor thesis has been conducted in collaboration with the City of Gothenburg. Due to the necessity for facilities in a city changes over time, a building that can be used for several different purposes during its lifespan, is requested. The purpose of this thesis was to develop a building that, by simple adaptions of the building’s interior, will work for three different activities. The project encompasses the activities kindergarten, primary school, and group housing for physically and mentally disabled people. The purpose was also to investigate the advantages and disadvantages of combining different activities within the same walls. The work process consists of a pre-study, a drawing process, evaluations, discussion, and conclusions. The pre-study was conducted at the beginning of the project and involved a study of standards and guidelines for buildings destined for the different activities. During the drawing process several plan proposals were sketched and evaluated in concert with the advisor and examiner. After the pre-study and drawing process conclusions were drawn from the results. The main advantage of a combined building is that it can be fully utilized during its lifespan. Since the building quickly can be adapted to suit another activity, there is less risk of the building becoming unutilized. A disadvantage of the concept is that the space required for each activity varies significantly, resulting in some areas not being designed optimally.
Keywords: Building Futures;Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Civil Engineering
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur
Chalmers University of Technology / Department of Architecture
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/181032
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.