Utveckling av mall för Veidekke

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/201217
Download file(s):
File Description SizeFormat 
201217.pdfFulltext7.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Utveckling av mall för Veidekke
Authors: Bemm, Alexandra
Sjöö, Johan
Abstract: Miljöarbetet på företag inom byggbranschen är viktigt på grund av deras stora möjlighet att påverka miljön i samhället. Möjligheten att påverka innefattar bland annat val av material och att aktivt arbeta med att förbättra transporter till och från byggarbetsplatser. Ett verktyg för att förbättra miljöpåverkan är ett miljöledningssystem som kan certifieras enligt exempelvis ISO 14001. För att ett företag ska få behålla en ISO 14001 certifiering krävs att en miljöutredning görs regelbundet. I Veidekkes fall granskas miljöutredningen av SP, ett ackrediterat organ. Detta gjordes senast på Veidekke år 2009 och nu är det dags igen. Veidekke har idag ingen fungerandemodell för hur en miljöutredning ska tas fram och utformas. Ett mål med miljöutredningen är att Veidekke får ökad förståelse och kunskap kring miljöpåverkan och hur de kan arbeta vidare med denna i framtiden och bidra till en hållbar utveckling. Syftet med detta examensarbete är att utveckla en mall åt Veidekke som gör deras miljöutredningar mer strukturerade och jämförbara i framtiden. Arbetet började med informationssökning om miljöledningssystem och miljöarbete i stort. I bakgrundskapitlet ges en introduktion till olika begrepp kopplade till miljöledningssystem och miljöarbete. Baserat på denna information startade arbetet med att utveckla mallen för själva miljöutredningen. Mallen som valdes, i samråd med Veidekke, bygger på ”mall för miljöutredning” av Swerea IVF eftersom den bäst uppfyller Veidekkes krav. Mallen bygger på EPS-systemet (Envrionmental Priority Strategies) som gör det möjligt att jämföra olika miljöaspekter inom företaget som de sedan arbetar vidare med för att minska dess miljöpåverkan. I mallen sättsvärden för exempelvis antal körda kilometer eller antal arbetstimmar för arbetsmaskiner in från aktuellt år och det är sedan lätt att jämföra och hitta företagets största miljöaspekter efter en automatisk sammanställning. Det går till exempel att jämföra resor till och från arbetet med energianvändning vid kontor/byggarbetsplatser. Resultatet är en mall i Microsoft Excel som företaget fyller med kvantitativ data från aktuellt år. Data sammanställs i diagram där det blir tydligt vilka de betydande miljöaspekterna är, vilket var ett krav från Veidekke. Rekommendationer efter projektarbetet är att Veidekke bör göra sina miljöutredningar oftare än vart femte år samt uppdatera mallen med nya värden när EPS-metoden uppdaterats år 2015.
Keywords: Annan teknik;Other Engineering and Technologies
Issue Date: 2014
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/201217
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.