Utvärdering av energibesparingsåtgärder för kulturhistoriska byggnader

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/214583
Download file(s):
File Description SizeFormat 
214583.pdfFulltext5.34 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Utvärdering av energibesparingsåtgärder för kulturhistoriska byggnader
Authors: Lindstrand, Helene
Skaar, Kristine
Abstract: SAMMANFATTNING Syftet med detta examensarbete är att studera en befintlig kulturhistorisk byggnad och ge förslag på energibesparingsåtgärder. De föreslagna åtgärdernas påverkan på byggnadens kulturhistoriska värde undersöks och jämförs. Den kulturhistoriska byggnad som har valts som beräkningsexempel är Tofta Herrgård. Tofta Herrgård ligger i Kungälvs kommun mellan Göteborg och Marstrand och byggdes på 1700-talet. Den är uppförd i karolinerstil. För att få en uppfattning om Tofta Herrgårds energiåtgång har byggnadens transmissions- och ventilationsförluster beräknats. De totala transmissionsförlusterna uppgår till 52 298 kWh/år och beräkningarna visar att 42,3 % av förlusterna står ytterväggarna för. Även fönstren släpper ut mycket energi, närmare 29 % av de totala transmissionsförlusterna. Ventilationsförlusterna beräknas till 18 066 kWh/år. De energibesparingsåtgärderna som har undersökts är tilläggisolering av ytterväggen och vindsbjälklaget, fönsterbyte, fönsterrenovering och värmeåtervinning. Störst energibesparing ger tilläggsisolering av ytterväggarna, värmeåtervinning och fönsterbyten. Åtgärderna ger en minskad energiåtgång på 14 210 kWh/år, 13 550 kWh/år respektive 12 756 kWh/år. Att genomföra någon av dessa åtgärder ger dock stora konsekvenser på byggnadens kulturhistoriska värde. Istället rekommenderas alternativa lösningar som inte kräver stora fysiska ingrepp i byggnaden. De skulle kunna vara en sänkt inomhustemperatur, lättstyrda reglersystem, nattisolering för fönstren, LED-lampor istället för glödlampor och användning av förnyelsebar energi är exempel på den typen av lösningar. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte finns en generaliserad lösning som passar alla byggnadsminnen utan varje byggnad kräver en egen utredning.
Keywords: Building Futures;Byggnadsteknik;Building Futures;Building engineering
Issue Date: 2014
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : 2014:66
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/214583
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.