Brandklassad vägg med trästomme - Brandkrav och utförande

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/215325
Download file(s):
File Description SizeFormat 
215325.pdfFulltext1.25 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Brandklassad vägg med trästomme - Brandkrav och utförande
Authors: Persson, Tobia
Abstract: För olika typer av byggnader ställer samhället olika krav på brandsäkerhet genom Plan- och bygglagen, PBL. Kraven har sedan omsatts i föreskrifter, råd och rekommendationer, vilka ges ut av Boverket genom Boverkets byggregler, BBR, samt Boverkets föreskrifter om Eurokoder, EKS. Beroende på byggnadens utformning och användningsområde ställs krav på byggnadsdelens integritet (E), isolering (I), bärighet (R) och ibland även motståndskraft mot mekanisk påverkan (M). Till detta kommer en tidsangivelse som talar om under hur lång tid den avskiljande och/eller bärande förmågan skall upprätthållas vid ett nominellt brandförlopp. För en bärande brandcellsskiljande vägg i de flerbostadshus som studerats krävs lägst brandteknisk klass REI60 upp till och med fyra våningar. Vid fem våningar eller fler ökas kravet på bärande förmåga till R90. Syftet med examensarbetet är att ge en överskådlig bild av gällande brandbestämmelser samt att genom ökad förståelse för vad som påverkar brandmotståndet, skapa förutsättningar för goda konstruktionslösningar tidigt i projekteringsfasen. Inom A-hus används trä som stommaterial i möjligaste mån. Trä är ett brännbart material som dock bildar ett skyddande kolskikt som bromsar nedbrytningen. Som väggbeklädnad invändigt används nästan uteslutande gipsskivor, medan material till fasader varierar. Som isolering används mineralull i form av glas- eller stenull. Beräkningar enligt Eurokod 5 visar att gips som material är ett effektivt sätt att uppnå önskat brandmotstånd. Det beror på att gips innehåller en stor mängd vatten. Isolering med mineralull ger störst effekt vid användandet av stenull. Tester som utförts hos olika materialleverantörer visar att produkter utvecklade speciellt för att möta hårda krav på brandmotstånd klarar att stå emot brand under en betydligt längre tid än vanliga produkter. Brandgips är ett exempel som genom sin ökade formstabilitet vid brand sitter kvar på väggen under längre tid och därmed skyddar bättre än vanlig gips. Det finns även isolering som har betydligt högre brandmotstånd än vad som förutsätts i Eurokod 5.
Keywords: Building Futures;Byggnadsteknik;Building Futures;Building engineering
Issue Date: 2014
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : 2014:65
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/215325
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.