Trycksatt ventilerad takkonstruktion i Tyresö Aqua Arena - En mätstudie om fukt-, temperatur- och tryckförhållanden i en badanläggning

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/227641
Download file(s):
File Description SizeFormat 
227641.pdfFulltext26.13 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Trycksatt ventilerad takkonstruktion i Tyresö Aqua Arena - En mätstudie om fukt-, temperatur- och tryckförhållanden i en badanläggning
Authors: Härlebo, Kalle
Andersson, Sandra
Abstract: Ett badhus utsätts för stora klimatpåfrestningar eftersom det är så fuktigt inne i badanläggningen. Det är oftast takkonstruktionen som blir utsatt för störst påfrestningar. En trycksatt och ventilerad takkonstruktionslösning har tagits fram och installerats i Tyresö Aqua Arena 2013 och syftet med examensarbetet är att beskriva den byggtekniska lösningen samt ventilationslösningen för undertaket som används där. Med hjälp av inhämtad befintlig mätdata samt egna genomförda mätningar undersöks om de fukt-, temperatur och tryckförhållanden som byggnaden är dimensionerad för hålls och om lösningen fungerar i praktiken. För att få en förståelse för den problematik som kan förekomma i en badanläggning ges en redogörelse för klimatpåverkan och termiska drivkrafter. Vidare presenteras även teoretiska beräkningar som ger en fingervisning av vilket klimat som råder i badanläggningen och vad som händer ifall temperaturen ändras några grader. Det har genomförts mätningar vid två olika tillfällen våren 2015, där fukt-,temperatur- och tryckförhållanden samlades in. Mätningarna syftade främst till att se vilka tryckförhållanden som hölls mellan utrymmet ovan undertak, inne i badanläggningen och utomhusluften men även se så det inte finns någon risk för fuktproblem. Baserat på de beräkningar som har gjorts samt inhämtad mätdata och egna mätningar som har genomförts är slutsatsen att de värden på fukt, temperatur och tryck som byggnaden projekterades för hålls. Lösningen med trycksatt ventilerat undertak som har undersökts i den här rapporten fungerar i praktiken och uppfyller de förväntningar som fanns vid installationen av den.
Keywords: Building Futures;Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Civil Engineering
Issue Date: 2015
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : 2015:06
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/227641
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.