Vindsombyggnation, En undersökning om möjligheterna i Brf Norra Guldheden i Göteborg

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/231934
Download file(s):
File Description SizeFormat 
231934.pdfFulltext1.67 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Vindsombyggnation, En undersökning om möjligheterna i Brf Norra Guldheden i Göteborg
Authors: Edlund, Stina
Gustafsson, Amanda
Abstract: Fastigheterna i området Norra Guldheden i Göteborg ombildades 2004 från hyresrätter till en bostadsrättsförening, uppköpet resulterade i höga lån för den nybildade föreningen. Brf Norra Guldheden står idag inför omfattande renoveringar på samtliga 25 fastigheter, vilket kräver kapital som föreningen inte innehar idag. Syftet med denna rapport har varit att utreda vindsytorna i föreningen med avseende på att inreda dem till bostäder. För att nå ett användbart resultat har möjliga planlösningar tagits fram för att visa på antalet lägenheter som skulle kunna rymmas på dessa ytor. För att begränsa rapporten har tre typhus granskats. Dessa hus ligger på Raketgatan 2, 9 och 10. För att bygglov skall ges för ett projekt av denna sort av ombyggnation finns många aspekter att ta i beaktning. För att möjliggöra projektering av vindslägenheter har intervjuer med branschfolk och experter inom områden för brand, akustik och detaljplaner gjorts. Erhållen information har ställts mot Boverkets byggregler för att dra slutsatser till bästa lösning. Resultatet har blivit olika alternativ för två av de tre typhusen i området. Alternativen har baserats på tekniska och estetiska aspekter, samtidigt som gränser har pressats för att ge de nya bostäderna fina kvaliteter och föreningen ytterligare yta som leder till mer intäkter. En jämförelse mellan alternativen, där också ekonomi, energiförbrukning och maximal utvunnen boarea har inkluderats, har lett till att ett förslag för ombyggnad kan presenteras för alla tre typhusen på Raketgatan. The housing association Norra Guldheden in Gothenburg was created in 2004 when their properties were converted from rental apartments. This action resulted in big loans for the association. Today all of the 25 properties are in need of renovation of roofs and facades, and in order to do these improvements the association needs financial support. To avoid even more loans or raised fees, the alternative to convert the attics into apartments as a funding for the project has become an advantageous solution. The purpose with this report was to investigate the possibility to convert the areas in the attics into apartments. In order to present a useful result, possible floorplans has been developed to show how many apartments could be fitted in these areas. The report has been limited to three house types, located on Raketgatan 2, 9 and 10. In order to get building permissions for a project of this kind, many aspects have to be taken into consideration. Interviewing different people from the industry with insight in zoning-, fire- and acoustic regulations has provided us with information needed to enable projecting of attic apartments. This information has been compared to knowledge retrieved from Boverkets building act, so a conclusion can be made according the best solution. This has resulted in several alternatives for two of the three house types. The alternatives have been based on technical and esthetic aspects, while limits have been pushed in order to provide the new apartments with good qualities and also additional living area, generating more revenue to the association. A comparison has been made between the alternatives, where also economical aspects, power consumption and maximum extracted area were included, to come up with a proposition for rebuilding all three of the house types on Raketgatan.
Keywords: Building Futures;Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Civil Engineering
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur
Chalmers University of Technology / Department of Architecture
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/231934
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level Theses



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.