Planlösningar för modulbostäder med containerstomme - En inventering av befintliga modulbostäder och utredning av alternativa planlösningar

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/241379
Download file(s):
File Description SizeFormat 
241379.pdfFulltext4.34 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Planlösningar för modulbostäder med containerstomme - En inventering av befintliga modulbostäder och utredning av alternativa planlösningar
Authors: Carlström, Annie
Reszling, Elisabeth
Abstract: Ur Boverkets rapport Behov av bostadsbyggande som publicerades i mars 2015 framkommer att bostadsbristen i Sverige kommer öka. Cirka 700 000 nya bostäder behöver byggas till år 2025, samtidigt som framförallt unga vuxna och nyanlända inte har betalningskraft att finansiera de nyproducerade bostäderna. Boverket vill hitta lösningar. En lösning som teknikkonsultföretaget Sweco lyft fram är tillfälliga bostäder i form av moduler med containerstomme. I Göteborg är genomsnittstiden cirka sju år innan ett bygglov gått igenom. Under tiden står tillgänglig mark orörd, som hade kunnat utnyttjas för att producera nya bostäder. Att placera tillfälliga modulbostäder av containerstomme under denna tid kan lösa en del av den rådande bostadsbristen. För att utveckla Sveriges bostadsmarknad i rätt riktning är det viktigt att utforma bostäder av hög kvalité för den boendes trevnad och för att motverka segregation. Syftet med examensarbetet är att framställa tillgänglighetsanpassade bostäder med goda arkitektoniska kvalitéer för en person, utifrån givna mått på två stycken 20 fots containrar. De slutgiltiga planlösningarna som utformas ses som ett förslag till Sweco, då de utreder en liknande frågeställning i ett pågående projekt om flyttbara bostäder med containerstomme. För att skapa optimala och tillgänglighetsanpassade bostäder för en person har en inventering av modulbostäder med containerstomme utifrån internationella och nationella projekt beaktats. Ytterligare har litteraturstudier anpassats genom aktuella regelverk och faktorer som påverkar upplevelsen av arkitektoniska kvalitéer i en bostad. A report from the National Board of Housing, Building and Planning named The Requirement of Housing Construction, published in March 2015 indicates that the shortage of accommodation will increase. A total of 700 000 new residences need to be built until 2025, while mainly young adults and immigrants do not have the economic power to fund the new constructed apartments. The National Board of Housing, Building and Planning want to find solutions. A solution that the Swedish engineering consultancy company Sweco has highlighted are temporary housing in the form of modules by container frames. In Gothenburg, the average time is approximately seven years before a building permit has passed all the criteria. Meanwhile, the available land is left unexploited which could have been used for temporary housing. By placing temporary modular container units on the ground during this time, could solve some of the current housing shortage. To develop Sweden's housing market in the right direction, it is important to design housing of high quality for the residents' well-being and to combat segregation. The aim of the project is to produce accessible housings with good architectural qualities for a single person, from two 20 foot containers. The floor plans are seen as proposals for Sweco, since they are investigating a similar issue in a current project including mobile homes with container frames. An inventory of modular housing by container frame based on international and national projects have been taken into consideration, to create the most optimum housing regarding the standards of accessibility for a person. Furthermore, literature studies have been adapted concerning the current set of regulations and factors that affects the experience of good architectural qualities in the accommodation.
Keywords: Building Futures;Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Civil Engineering
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur
Chalmers University of Technology / Department of Architecture
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/241379
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.