Kommunikationsåtgärder för effektivare samordning i byggprocessen - En intervjustudie om förbättrad kommunikation mellan projektering- och produktionspersonal.

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/242109
Download file(s):
File Description SizeFormat 
242109.pdfFulltext1.49 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Kommunikationsåtgärder för effektivare samordning i byggprocessen - En intervjustudie om förbättrad kommunikation mellan projektering- och produktionspersonal.
Authors: AZAD, HANAO
HAGGREN, JENNIFER
Abstract: I byggbranschen som är en projektintensiv bransch har kraven skärpts betydligt de senaste åren, kortare byggtider ges och högre krav på kvalité och kostnadseffektivitet ställs. Det har lett till att det krävs en effektiv samordning av projektets aktörer. För att lyckas med att uppnå en effektiv samordning är kommunikation ett grundläggande verktyg. Utan fungerande kommunikation finns risken att projektets aktörer arbetar i olika riktningar och med olika agendor, där intressen samt mål och visioner inte kommuniceras med varandra. Det kan leda till kunskaps- och tidsförlust, missuppfattningar och irritation vilket kan undvikas genom en tydlig kommunikationsstrategi för att därigenom spara både tid och pengar. Syftet med examensarbetet är att undersöka förutsättningarna för samordning i företaget genom att studera hur villkoren för kommunikation är utformade. Vidare syftar examensarbetet till att använda kunskapen om dessa villkor för att bidra med förslag till hur kommunikationen kan förbättras i företaget. Studien har huvudsakligen utförts genom personliga intervjuer, enkätundersökning och litteraturstudier. Litteraturstudierna har fortskridit kontinuerligt under projektet och har legat till grund för utformningen av frågorna till intervjuerna och enkätundersökningen. Både kvalitativa och kvantitativa studier har utförts för att ge en kompletterande bild av villkoren och processerna i faserna. Den kvalitativa studien utgörs av personliga intervjuer med tjänstemän i projektering- och produktionsfasen. Den kvantitativa studien består av en enkätundersökning riktad mot arkitekter, konsulter inom konstruktion och tjänstemän inom projektering- och produktionsskedet. Resultatet visar att den generella synen på kommunikation är god och att den fungerar bra i sin helhet. Vidare föreligger det inte några större brister i kommunikationen mellan projektering- och produktionspersonal. De brister som framkommit ligger till grund för ett antal förbättringsmöjligheter som framtagits för att ytterligare förbättra kommunikationen. Förbättringarna avser framförallt obligatoriskt deltagande för arbetschefer och platschefer i projekteringsskedet, bättre metoder för erfarenhetsåterföring, tydligare och hårdare kravställning på konsulter och arkitekter samt införandet av ett kompletterande möte till projektmötet.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-16-15
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/242109
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.