Tryggt torg - En rapport om trygghetsgestaltning av Friskväderstorget

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/250003
Download file(s):
File Description SizeFormat 
250003.pdfFulltext1.53 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Tryggt torg - En rapport om trygghetsgestaltning av Friskväderstorget
Authors: Lorensson, Emelie
Rönnerhag, Malin
Abstract: SAMMANDRAG Studien syftar till att undersöka hur den fysiska planeringen kan öka den upplevda tryggheten på Friskväderstorget i Norra Biskopsgården, då det i dagsläget upplevs som otryggt och eftersatt. Arbetet utfördes i form av en fallstudie samt genom en platsanalys av torget. Materialinsamling från workshops, intervjuer och observationer användes för att jämföra med redan beprövade teorier och myndighetsrapporter. Dessa jämförelser utfördes för att belysa de brister som fanns i den fysiska miljön på Friskväderstorget ur ett trygghetsperspektiv. Då siktlinjer, ljussättning och besöksvariation belystes i litteraturen som tre viktiga aspekter i det trygghetsskapande arbetet valdes dessa som huvudfokus vid granskningen av torget. Genom arbetet framgick ett samband mellan den upplevda tryggheten och den fysiska miljön och otrygga platser pekades ut av de boende. Studien visade också att ljussättning och fria siktlinjer är sekundära anledningar till otryggheten och att känslan främst beror på svårigheter i att få en blandning av människor att besöka platsen i kombination med bristfälligt underhåll. Det uppdagades att gränserna var otydliga för vart underhållsansvaret byts mellan de olika aktörer som är verksamma på torget. I samband med underhållsfrågan blir teorin Broken Windows en viktig del i rapporten då den visar på hur bristfälligt underhåll påverkar trygghetsupplevelsen. En diskussion förs också om hur mediebilden av torget påverkar tryggheten på platsen samt otydligheten mellan aktörerna i underhållsfrågan. Slutligen rekommenderas eventuella gestaltningsåtgärder för Friskväderstorget som till stor del utgår från att skapa naturliga mötesplatser för de boende samt underhållsproblematiken. ABSTRACT -The paper aims to investigate how the spatial planning can increase the sense of security at Friskväderstorgen situated in Norra Hisingen, which is perceived as insecure and neglected. The report was executed as a case study as well as a site analysis of the square. Workshops, interviews and observations were used to collect data which later were analyzed with scientific theories and government reports to study what flaws in the spatial planning could be discerned from security point of view. Through the literature it emerged that sightline, lighting and a variation of visitors were important aspects to create secure places and were therefore chosen to be the main focus of the casestudie. A connection between the perceived feeling of security and the spatial planning appeared throughout the study. Specific places on the square with a low sense of security were pointed out by residents in the area. The study showed that lighting and sightlines are secondary reasons for Friskväderstorget to be perceived as insecure. Primary causes are a limited variation of visitors in combination with the insufficiency of maintenance. It was discovered that there are unclear responsibility boundaries between the various maintenance actors operating on the square. In connection with the maintenance issue, the Broken Windows theory becomes an important part of the study considering it shows how the perceived feeling of security are affected by insufficient maintenance. A concluding discussion is held about the ambiguity surrounding the maintenance responsibility and how the perceived security on Friskväderstorget is affected by the way media portrays it. Finally recommendations on the spatial design at the square, primarily focusing on the maintenance issue and how to create natural venues, will be suggested.
Keywords: Building Futures;Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Civil Engineering
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur
Chalmers University of Technology / Department of Architecture
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/250003
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.