Att genom god kommunikation lyckas ta rätt betalt för ÄTA-arbeten

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251478
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Att genom god kommunikation lyckas ta rätt betalt för ÄTA-arbeten
Authors: ANDERSSON, EMIL
Olsson, Anton
Abstract: I samtliga byggprojekt sker ändringar, tillägg och avgående arbeten (ÄTA-arbeten) i större eller mindre utsträckning. Dessa arbeten kan leda till kostnader som entreprenadföretag upplever är svåra att ta betalt för. Detta beror på flertalet olika faktorer och denna rapport kommer rikta in sig på hur kommunikationen mellan beställare och entreprenör spelar in i ett projekt. Rapporten syftar till att undersöka hur kommunikationen fungerar vid ÄTA-hantering och föreslå lösningar på de brister som finns. Detta genom att arbeta utifrån följande frågeställningar.  Hur upplevs kommunikationen externt mot beställaren vid ÄTA-arbete?  Hur upplevs kommunikationen internt inom entreprenadföretaget vid ÄTAarbete?  Hur påverkas personalen när det uppstår mycket ÄTA-arbeten i ett projekt? För att få svar på frågeställningarna utfördes först en litteraturstudie för att öka författarnas kunskap inom ämnet. Sedan intervjuades personal på Skanska och även på beställarsidan för att få en så opartisk bild som möjligt. Resultatet från intervjuerna visar på att god kommunikation mellan beställare och entreprenör är nyckeln till att åstadkomma ett framgångsrikt projekt. En transparens parterna emellan ger ökad möjlighet till en ersättning för ÄTA-arbeten som är tillfredställande för båda sidor. Enligt allmänna bestämmelser har entreprenören rätt till full ersättning för ÄTAarbeten. Vissa kostnader som uppstår vid ÄTA-arbeten är svårdefinierade och här önskar entreprenören att lägga ett procentpåslag för att täcka in dessa. Detta är något som beställarsidan kan uppleva omotiverat och föredrar istället att kostnaderna specificeras. Ett sätt att förbättra kommunikationen mellan parterna är att genom tidplaner beskriva hur ett projekt förskjuts när oförutsedda händelser sker. Då kan man ge beställaren en större förståelse för vilka konsekvenser som kan komma att uppstå längre fram i projektet.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-17-14
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251478
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.