Ordning och reda på byggarbetsplatsen - För en effektivare produktion

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251479
Download file(s):
File Description SizeFormat 
251479.pdfFulltext1.58 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Ordning och reda på byggarbetsplatsen - För en effektivare produktion
Authors: BROMS, DAVID
PERSSON, MARTIN
Abstract: Dagens byggarbetsplatser kan upplevas som stökiga och oorganiserade, vilket kan leda till ineffektiva processer, bristfällig säkerhet och onödigt arbete. I byggbranschen finns många riktlinjer kring hur en verksamhet ska eller bör bedrivas, men trots detta upplever branschen brister i kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Syftet med denna rapport var att ta reda på hur väl riktlinjer och policys för ordning och reda på byggarbetsplatsen följs, hur medarbetarna upplever situationen samt vilka vinster som kan göras med större fokus på ordning och reda. Rapporten innehåller en undersökning bestående av intervjuer, enkät och observationer genom studiebesök. Medarbetare från fem olika byggarbetsplatser i Göteborgsområdet har deltagit i intervjuer och enkätundersökning. Resultatet visar att medarbetarna överlag anser att ordning och reda fungerar tillräckligt bra, men att det självklart kan bli bättre. Orsaken till bristande ordning och reda är i många fall tidsbrist, platsbrist eller otillräckligt engagemang hos medarbetarna. Det finns dock en vilja bland medarbetarna att försöka få det bättre och det kan uppnås genom god planering och bra ledarskap. Slutsatserna som dras av undersökningen är att vissa riktlinjer och policys kring ordning och reda inte är applicerbara på alla byggarbetsplatser, att det oftast är bristande engagemang hos medarbetarna som är orsaken till problemet och att det finns många vinster i att satsa på bättre ordning och reda, däribland bättre produktivitet, starkare varumärke och säkrare arbetsmiljö.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-17-15
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251479
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.