Digitalisering och 3D-simulering i granskningsprocessen - Kan digitalisering av granskning leda till en förbättrad kommunikation och förståelse i projekteringen?

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251504
Download file(s):
File Description SizeFormat 
251504.pdfFulltext4.01 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Digitalisering och 3D-simulering i granskningsprocessen - Kan digitalisering av granskning leda till en förbättrad kommunikation och förståelse i projekteringen?
Authors: Lundgren, Fabian
Rhodin, Olle
Abstract: 3D-simulering av modeller har länge varit en möjlighet att använda sig av i byggbranschen. Trots det finns det flera arbetsområden och processer där just realtidsvisualisering (non-imersive VR) skulle kunna vara ett otroligt kraftfullt verktyg, men det implementeras inte. Granskning av modeller är en process som faller under denna kategori. I dagsläget är det vanligare med utskrivna ritningar där noteringar sker enbart på den utskrivna kopian kontra digital granskning och kommunikation. Faktumet att en sådan vital del för att få en genomarbetad modell som granskning fortfarande sker på samma sätt som för 15 år sedan tyder på byggbranschens konservativa kultur. Vizerra lanserade 2012 mjukvaran Revizto som i grunden är en spelmotor med exportfunktion från Revit. Den största skillnaden på Revizto jämfört med annan liknande mjukvara är att programmets kommunikationsverktyg har flera funktioner som gör det möjligt att få bättre översikt kring noteringar, även kallat issues. Avdelningen för digital design & BIM på White arkitekter AB har uttryckt ett intresse kring utvärdering av en digital granskning med realtidsvisualisering och vilken arbetsförändring det innebär. Intresset grundar sig i att det finns en uppfattning om att traditionell granskning speciellt mot kund eller brukare, som inte har vana att läsa ritningar ofta tappar kvalité. Granskning mot kund görs i tidigt skede och ger kunden möjligheten att påverka modellen. Avdelningen digital design & BIM på White arkitekter AB har därför påpekat ett behov om att kunna öka kundens engagemang vid granskning och tydligare uppfattning av modellen. För att först definiera termen granskning och kartlägga dagens arbetssätt hos White arkitekter AB gjordes en intervjustudie. Studien inkluderade medarbetare på White arkitekter AB som deltagit i olika typer av granskning för att optimera avgränsningen. Det gjordes även en fallstudie som utvärderade de workshoparna som genomfördes för att implementera realtidsvisualisering i granskningsprocessen. Där noterades förutsättningar och krav samt hur förändringen upplevdes av projektet. Det sammanställdes ett resultat av fallstudien i form av en enkät som besvarades efter workshoparna. Även en teknisk dokumentation som metodik kring införandet av verktyget Revizto i ett projekt togs fram. (se bifogat appendix). Resultatet av fallstudien visar på mycket positivitet kring digitaliseringen. Trots blandad tidigare erfarenhet och bakgrund kring området ansåg samtliga deltagare att visualiseringsverktyget förbättrar processen. En mindre andel tyckte att navigeringen var problematisk, men ville trots det fortsätta med digital granskning. Det råder ingen tvivel om att processen kommer bli totalt digitaliserad i framtiden. Mjukvaran ger stöd till fler funktioner och allt eftersom att individerna känner sig mer bekväma i verktyget kommer utnyttjningsgraden öka. För ett projekt där det råder tidsbrist ser man däremot att arbetet med digitaliseringen helst är ett stöd parallellt med traditionellt arbetssätt. Digitaliseringen innebär också högre krav på modelleringen, det måste tas till hänsyn en 3:e dimension vid uppritning. Eftersom att granskningen delvis sker i 3D så blir felaktigheter i modellen mycket tydligare.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-17-16
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251504
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.