Hållbarhetsprojekt på Musikens hus- En fallstudie med multikriterieanalys

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255098
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255098.pdfFulltext7.06 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Hållbarhetsprojekt på Musikens hus- En fallstudie med multikriterieanalys
Authors: Lillkung, Josephine
Johansson, Therese
Abstract: kulturverksamhet även bedriver ett engagerat hållbarhets-arbete. Föreningens vilja att bidra till ett mer hållbart samhälle har bl.a. resulterat i framtagandet av fem hållbarhetsprojekt. Målet är att de flesta projekten ska hinna verkställas under 2018. De fem hållbarhetsprojekten är: solcellsanläggning, stadsodling, hållbarhetshubb, biodling och laddstolpar. Rapportens fokus är att utvärdera och analysera de fem hållbarhetsprojektens potential att kunna bidra till en hållbar stadsutveckling i Göteborg. Den huvudsakliga metoden som använts för att genomföra denna analys är en multikriterieanalys (MKA). Intervjuer och en litteraturstudie har även använts för att samla in nödvändiga data till arbetets MKA, samt för att bidra med kunskap inom området hållbar stadsutveckling och om arbetets fallstudieobjekt Musikens hus. Insamlingen av data har främst tagits fram utifrån projektens direkta effekter på Musikens hus och dess närområde, och för projektet “laddstolpar” undersöks endast de indirekta effekterna som laddstolpen leder till i närområdet genom att främja användandet av elbilar. Deltagare till MKA-studien valdes utifrån relevanta kunskapsområden med koppling till hållbarhetsprojekten och hållbar stads-utveckling. Studien visar att samtliga projekt på ett eller annat sätt har potential att bidra till en hållbar stadsutveckling i Göteborg. Det är MKA-studiens kategorier “social” och “miljö” som är projektens styrkor, enligt deltagarna, och det är även just de sociala och miljömässiga aspekterna av hållbarhet som de tycker att samhället borde satsa mer på. Musikens hus har, som kulturaktör och van arrangör av evenemang, goda förutsättningar att framhäva de sociala styrkorna i projekten. Dessa förutsättningar bidrar även till att de miljömässiga aspekterna av projekten kan kommuniceras till ett stort antal människor i Majorna och Göteborg. Musikens hus kan även genom projekten “solcellsanläggning” och “laddstolpar” ta en ansvarstagande roll i den tekniska utveckling som anses vara avgörande för att nå vissa av de uppsatta miljömålen i Göteborg. Avslutningsvis föreslås en uppföljning med utvärdering av projekten efter verkställandet. En sådan uppföljning kan hjälpa till att identifiera förbättringsområden hos projekten och därmed öka deras bidrag till hållbar stadsutveckling i Göteborg.
Keywords: Övrig industriell teknik och ekonomi;Other industrial engineering and economics
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255098
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.