Samverkan i större anläggningsprojekt Relationen mellan beställare och entreprenör

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255206
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255206.pdfFulltext981.3 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Samverkan i större anläggningsprojekt Relationen mellan beställare och entreprenör
Authors: OLSSON, KLARA
OLSSON, MATTIAS
Abstract: Byggbranschen präglas av låg förändringsbenägenhet, en ökning i antal byggfel, låg produktivitet och svaga incitament för utveckling och effektivisering (Statskontoret, 2009). Som ett svar på branschens problem uppstod olika typer av samverkansformer med målet att undanröja stora delar av problemen. Efter att ha tillämpats i 20 år kvarstår fortfarande otydligheter kring hur samverkan bör se ut och därav även en stor del av de ursprungliga problemen. Samverkan är bevisligen inget som kan klistra fast på projektet och tro att allt löser sig (Eriksson & Hane, 2014). Syftet med examensarbetet är att belysa de problem och de framgångsfaktorer som finns med samverkan inom anläggningsbranschen i Sverige. Denna information ska sedan användas till att förebygga eller åtgärda det som inte fungerar och därmed förbättra förutsättningarna för lyckade samverkansprojekt. Examensarbetet har utförts som en kvalitativ studie. Informationen har samlats in genom en litteraturstudie. Litteraturstudien följdes sedan av en kvalitativ intervjustudie där åtta beställare och fyra entreprenörer intervjuades om hur de upplever dagens samverkansprojekt. Studierna visar på att det finns många olika definitioner och modeller av samverkan, vilken som är lämplig skiljer sig från projekt till projekt. Det viktiga är att väva ihop rätt upphandling- och ersättningsmetod med mjuka parametrar för att lyckas skapa fungerande relationer. Slutsatsen är att samverkan är komplex. Varje del av samverkan är sammankopplade med varandra. Missköts en aspekt påverkar det de andra. Samlokalisering, externa samverkansledare och öppna böcker är alla tydliga framgångsfaktorer för lyckade samverkansprojekt. Förfrågningsunderlagen ska vara genomarbetade och juridiken ska vara något projektet kan falla tillbaka till. Utmaningen med konflikter ligger framförallt i hur de hanteras. Prioriterar parterna projektets bästa är det lättare att komma fram till ett gemensamt beslut.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : ACEX20-18-07
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255206
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.