Identifiering av problemområden kopplat till intern logistik hos IAC Group AB:s avdelning för mät- och provning

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255377
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255377.pdfFulltext568.01 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Identifiering av problemområden kopplat till intern logistik hos IAC Group AB:s avdelning för mät- och provning
Authors: Jirholm, Simon
Abstract: IAC Group AB:s mät- och provavdelning har haft problem med hur deras interna lagerverksamhet fungerar. Detta beror på flera olika anledningar men under senare tid har flertalet nya projekt tillkommit vilket har försvårat arbetet då utrymmet i det nuvarande interna lagret är begränsat. Avdelningen hanterar flertalet olika artiklar för mätning och provning som används tillsammans med tillhörande fixturer vilka båda måste finnas på plats när de efterfrågas. För att få bättre koll på det dagliga arbetet och undersöka varför arbetet inte alltid flyter på som det ska vill IAC Group AB se över internlogistiken. Huvudsyftet med studien var att undersöka IAC:s interna logistik kopplat till avdelningen för mät och provning för att identifiera problemområden. Utöver huvudsyftet skulle även förbättringsförslag presenteras kopplat till de identifierade problemområdena. För att uppnå syftet genomfördes en nulägeskartläggning först genom en variant av värdeflödesanalys som kallas Material Flow Mapping(MFM). Nuläget analyserades sedan med hjälp av intervjuer och observationer hos företaget tillsammans med lämpliga teoriområden. Detta skapade en grund för att förstå orsakerna till problemområdena samt en möjlighet att presentera förbättringsförslag. Arbetet resulterade i en nulägesbeskrivning innehållande avdelningslayout, beskrivning av det studerade flödet och informationsflödet, materialhantering, lagerlayout, lagerredovisning, materiallokalisering samt en kartläggning av det nutida tillståndet. Baserat på nuläget presenterades problemområden vilka vidare analyserades för att ta reda på orsak kopplat till teorin. Problemområdena som identifierades är: Svårt att hitta i lagret, svårt att fastställa lagersaldo, ont om plats i lagret och informationsflödet. Analysen ledde vidare till att följande förbättringsförslag presenterades: 􀁸 Anpassad lagerlayout 􀁸 Implementera ett endimensionellt eller tvådimensionellt skanningssystem 􀁸 Införa lämpligt lagersaldoredovisningssystem 􀁸 Minska kommunikationsvägarna
Keywords: Produktion;Transport;Grundläggande vetenskaper;Hållbar utveckling;Övrig industriell teknik och ekonomi;Production;Transport;Basic Sciences;Sustainable Development;Other industrial engineering and economics
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255377
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.