Personlig säkerhet till sjöss

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255485
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Personlig säkerhet till sjöss
Authors: Linnéll, Andreas
Jonsson, Martin
Abstract: Effektivisering ombord ökar och besättningarna blir mindre, resulterar detta i ökade risker för besättningen och en känsla av att inte känna trygghet på samma sätt på sin arbetsplats längre, detta är utgångspunkten för arbetet. Arbetets avgränsningar och frågeställningar baserar sig på att undersöka behovet och funktionerna för en ny teknisk ultraportabel lösning för att underlätta att hitta en man överbord. Målet med denna studie är att ta reda på hur behovet av en ny typ av ultraportabel man överbord-produkt ser ut och att ta fram bakgrundsinformation till denna produkt, identifiera fördelar och nackdelar samt undersöka vad för slags egenskaper denna produkt ska innehålla. Metoden baserar sig på Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (Denscombe. M, 2009). Införskaffning av data och information genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod. Litteraturavsnitt baseras på relevanta artiklar tillsammans med ett flertal patent som beskriver snarlika produkter, medan de resultatbaserade delarna genomförs med en semistrukturerad intervjuteknik. Dessa intervjuer genomfördes med experter inom sjöfartsnäringen för att säkerställa en framtida tillverkning av en ny man överbord-produkt, som tillämpar effektiva metoder och korrekt informationsväg. Resultatet är att många ställer sig positiva till idéen och tanken, men få tycker det är nödvändigt med nya kostsamma lösningar för företagen. Uppsatsen landar i ett klassiskt problem som genomgående präglar alla intervjusvar, balansgången mellan personsäkerhet och ekonomi.
Keywords: Marin teknik;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Informations- och kommunikationsteknik;Marine Engineering;Innovation & Entrepreneurship;Information & Communication Technology
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255485
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.