Svenska Bostadsmarknaden - Obalans mellan utbud och efterfrågan

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256136
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256136.pdfFulltext20.58 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Svenska Bostadsmarknaden - Obalans mellan utbud och efterfrågan
Authors: Henriksson, Johannes
Lindblad, Axel
Melani, Antonio
Salha, Hassan
Abstract: En bostadsmarknad som inte fungerar innebär en stor social och ekonomisk belastning för ett land. I ca 87% av Sveriges kommuner råder det en brist på bostäder, vilket skapar en ansträngd situation för exempelvis unga och nyanlända när det gäller att ta sig in på bostadsmarknaden. Höga byggkostnader, byggregler, lagar och krav påverkar förutsättningarna för att bygga fler och billigare bostäder. Den kritiska bostadsbristen skapar i dagsläget en obalans mellan utbud och efterfrågan då ett utbud som är anpassat till efterfrågan är en förutsättning för en väl fungerande bostadsmarknad. Syftet med studien är att kartlägga de bakomliggande faktorer som bidrar till obalansen mellan utbud och efterfrågan på den svenska bostadsmarknaden. Studien analyserar även effekterna av obalans mellan utbud och efterfrågan. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetodik, en litteraturstudie samt nio intervjuer har genomförts med en politiker på byggnadsnämnden Göteborg, en fastighetsekonom, en regionchef, två nationalekonomer, en VD för ett byggbolag, en VD för ett fastighetsbolag, en forskare i byggproduktion och en forskare i fastighetsrätt. I datainsamlingen ingår även statistik om byggnadsekonomi, bostadsbyggande, urbanisering och demografi. Analysen visar att faktorer som påverkar utbudet är planmonopol, hyresreglering, byggnadskrav och subventioner. De faktorer som påverkar efterfrågan är ränteläge, urbanisering och demografi, amorteringskrav och byggnadseffektivitet. Vidare påverkar Ekonomiska och politiska aspekter i samspel samverkan mellan utbud och efterfrågan. Studien visar att revidering av detaljplaneprocess är en nödvändig åtgärd för att uppnå ett ökat utbud på bostadsmarknaden samt att industrialisering och effektivisering kan sänka bostadskostnader och därmed öka utbudet. En avreglering av hyresmarknaden med potentiellt stöd i form av bostadsbidrag är en rimlig åtgärd för att uppnå en hyresmarknad i balans. Dessutom bör amorteringskrav skärpas och en höjning av amorteringskraven skulle innebära att nyproduktionen hinner ikapp behovet för att nå en framtida jämvikt på bostadsmarknaden. För att öka utbudet av bostäder krävs också ett brett åtgärdsprogram med ett långsiktigt politiskt stöd.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256136
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.