Hotbilden inom sjöfarten ökar

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256278
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256278.pdfFulltext789.4 kBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Hotbilden inom sjöfarten ökar
Authors: Högberg, Felicia
Werner, Nina
Abstract: Hamnen står för en central länk i transportkedjan och är platsen som knyter samman land med sjö. Majoriteten av den mängd gods som fraktas till och från Sverige går via en hamn Därav skulle en attack mot en hamnanläggning kunna leda till stora negativa konsekvenser för samhället. Under 2000-talet har en hel del terrorattacker skett och hotbilden har ökat mot sjöfarten. Det påtagliga hotet har lett till att nya regelverk arbetas fram för att skydda sjöfarten mot eventuella attacker. Syftet med denna studie är att undersöka om den ökade hotbilden mot sjöfarten har haft någon påverkan på hamnanläggningar. Studien har identifierat en del av de hot som finns samt hur den rådande lagstiftningen är utformad. Genom en kvalitativ studie undersöktes de regelverk som finns gällande säkerhet i hamnanläggningar samt att intervjuer utfördes med personer som hanterar säkerhetsrelaterade frågor på hamnanläggningar i Sverige för att få ta del av hur de ser på säkerheten och potentiella hot mot hamnanläggningar. För att kunna utföra intervjuerna har litteratur kunskap samlats inom ämnet. Resultatet presenteras i fyra olika teman som bygger på hur den rådande hotbilden mot hamnanläggningar hanteras och bedöms samt hur regelverken tolkas. Resultatet bygger på den data som framkom under de intervjuer som gjordes. Aktuell hotbild såsom terrordåd sågs inte som ett primär hot mot hamnanläggningar vilket är International Ship and Port facility Security code ( ISPS-koden) grundsyfte. Dock finns det annan problematik som påverkar säkerheten i hamnar såsom obehöriga på området.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Marin teknik;Information & Communication Technology;Innovation & Entrepreneurship;Marine Engineering
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256278
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.