Elementary First Aid ombord på svenska passagerarfartyg

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256282
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256282.pdfFulltext1.68 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Elementary First Aid ombord på svenska passagerarfartyg
Authors: Niemann, Sanna
Muñoz Baez, Pablo
Abstract: Ett fartyg kan beskrivas som ett isolerat litet samhälle, där grundläggande funktioner och faciliteter som bland annat avfallshantering, vattentillförsel och tillgång till sjukvård måste tillhandahållas. För att arbeta ombord måste varje besättningsmedlem genomgå en utbildning i grundläggande säkerhet, även kallad Basic Safety Training (BST). Utbildningens innehåll styrs av International Convention on Standards for Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), ett internationellt regelverk som styr utbildning och certifiering av besättningen. Under kursen BST lär sig deltagarna överlevnadstekniker, brandskydd samt första hjälpen. Kursmomentet inom första hjälpen heter Elementary First Aid (EFA) och skall förbereda besättningen på en eventuell första hjälpen insats. I enlighet med International Convention of Safety of Life at Sea (SOLAS) skall besättningen utöver utbildning även genomgå regelbundna övningar ombord som hjälper dem att uppehålla kunskaperna. Studiens syfte var att undersöka hur besättning ombord på svenskflaggade färjefartyg uppfattar sina kunskaper och utbildningen inom EFA. En enkät skickades ut till sex olika rederier som bedriver färjetrafik där svaren varierade men var trots det relativt positiva. Det framgick att majoriteten av deltagarna tyckte att utbildningslängden på BST är bra. Lärandemålen anses till stor del vara kända, där endast 9 % av deltagarna anser sig inte veta alls. Det framgick att majoriteten av deltagarna oftast deltar i sjukvårdsövningarna, där de också deltar aktivt efter förmåga. Däremot anses övningarna inte vara helt varierade. Hela 87 % av deltagarna anser sig ha helt till delvis tillräckligt med kunskaper för att föra först på plats vid ett sjukdoms- eller olycksfall. Trots vaga regelverk rörande sjukvårdsutbildning och övningar ombord, och mycket korta och kompakta utbildningstillfällen är deltagarna till större del nöjda med deras kunskaper.
Keywords: Livsvetenskaper;Hållbar utveckling;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Omvårdnad;Life Science;Sustainable Development;Innovation & Entrepreneurship;Nursing
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256282
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.