Varför väljer sjömän att gå iland?

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256287
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256287.pdfFulltext1.04 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Varför väljer sjömän att gå iland?
Authors: Milestad, John
Abstract: Varje år lämnar många sjömän livet till sjöss och väljer att gå iland. Det finns en mängd olika anledningar till att detta val görs men även flera likheter till ett sådant beslut. Arbete till sjöss skiljer sig till stor del mot arbete iland och det finns flera faktorer som kan påverka den fysiska och psykiska hälsan negativt. Det har blivit allt ovanligare för sjömän att stanna hela sitt yrkesverksamma liv till sjöss idag jämfört med förr. I denna rapport har orsakerna till att många sjömän väljer att lämna livet till sjöss undersökts. Studien behandlar även hur arbetsmarknaden ser ut för de som lämnar sjölivet och vilka specifika egenskaper hos sjömän som anses attraktiva för arbete iland. Intervjuer med före detta sjöbefäl, HR avdelningar inom rederier samt myndigheter har genomförts med fokus på avhopp och möjliga landjobb. Resultaten har analyserats och jämförts med tidigare forskning och ett starkt samband mellan avhopp och arbetsmiljö har kunnat utläsas. Studien visar att separation från familj, stress, dålig sömn samt arbetets innehåll i allmänhet är de starkast pådrivande faktorerna till avhopp inom sjöfarten. Dålig kommunikation med land samt ändrad karaktär inom yrket är andra orsaker som påverkar avhoppen. Många sjömän som väljer en yrkeskarriär iland hamnar ofta inom yrken med en viss koppling till sjöfarten. Här kan den specifika erfarenheten från arbete till sjöss direkt överföras till en landbaserad tjänst vilket leder till en smidig övergång.
Keywords: Livsvetenskaper;Hållbar utveckling;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Omvårdnad;Life Science;Sustainable Development;Innovation & Entrepreneurship;Nursing
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256287
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.