Effektivitetsarbete i en containerhamn - En metod för OEE-mätning

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256810
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256810.pdfFulltext3.26 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Effektivitetsarbete i en containerhamn - En metod för OEE-mätning
Authors: Simonsson, Christoffer
Hammarstedt, Carl-Johan
Abstract: Denna studie har genomförts på APM Terminals i Göteborg. APM Terminals bedriver en containerhamnsverksamhet vilket ställer höga krav på effektiv utrustning och processer. Detta då fartygens tidsscheman är hårt pressade och hantering av containrarna måste ske inom avtalad tidsram. För att kunna utveckla verksamheten och uppnå högre effektivitet på teknisk utrustning krävs en gedigen driftsuppföljning för att identifiera störningar och stopp i produktionen. För att mäta utrustningseffektiviteten använder APM Terminals verktyget OEE (Overall Equipment Effectiveness). OEE är ett tal som beror på utrustningens tillgänglighet, effektivitet och kvaliteten på produkterna. Studiens syfte var att undersöka APM Terminals nuvarande metod för OEE-mätningar, för att sedan försöka förbättra metoden med avseende på användarvänlighet, skalbarhet och tidsåtgång. Ett teoretiskt ramverk med avseende på OEE har tagits fram genom litteraturstudier. En grundlig beskrivning av nuläget har tagits fram genom empirisk undersökning som innehöll dokumentinsamling, intervjuer och observationer. Genom jämförelse av det teoretiska ramverket och nulägesbeskrivningen har de problem som finns med APM Terminals nuvarande metod analyserats. Utifrån denna analys har förbättringsförslag arbetats fram. Det fanns flertalet problem med APM Terminals nuvarande metod. De flesta av dessa problem kan relateras till antalet mätkoder APM Terminals använde i sin metod. Studien presenterar rekommendationer för att minska antalet mätkoder. Detta leder även till en förbättring av analysmöjligheterna då ett mindre antal mätkoder leder till möjligheterna att göra analysen snabbare. Andra exempel på rekommendationer är att APM Terminals bör undersöka om OEE är rätt arbetssätt att använda i en containerhamnsmiljö.
Keywords: Produktion;Transport;Grundläggande vetenskaper;Hållbar utveckling;Industriell teknik och ekonomi;Production;Transport;Basic Sciences;Sustainable Development;Industrial engineering and economy
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
Series/Report no.: Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden : E2019:094
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256810
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.