Säkerhetsarbete vid LNG-bunkring

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300132
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Säkerhetsarbete vid LNG-bunkring.pdf885.63 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Säkerhetsarbete vid LNG-bunkring
Authors: Paulrud, Adam
Törnblom, Johan
Abstract: I tider då miljöfrågor står i fokus och utsläppskrav skärps står sjöfarten inför en stor utmaning då nya regelverk träder i kraft år 2020. Dessa regelverk kommer ytterligare begränsa framförallt svavelutsläpp, ett ämne som är skadligt för vår egen hälsa, miljö och ekosystem. För att kunna nå upp till dessa krav kan fartygen antingen välja att byta till renare bränsle, bygga anläggningar som renar avgaserna eller välja att konvertera/konstruera till LNG-drift, vilket är det alternativ som denna rapport belyser. Användandet av LNG som drivmedel för fartyg är relativt nytt och snabbt växande inom sjöfarten. Till följd av att LNG i karaktär skiljer sig avsevärt ifrån de traditionella bränslen som normalt hanteras, ställs andra krav på säkerheten kring hanteringen. Denna studie fördjupar sig i frågor som berör säkerheten för personer som rör sig i närområdet av LNG-operationer så som bunkring, lossning från fartyg till terminal och utlastning till lastbil. Studien presenterar en jämförelse mellan utvalda aktörer som hanterar LNG inom Sveriges gränser. Den undersöker även behovet av riktlinjer och utbildning för personer som rör sig inom säkerhetszonen och hur man definierar begreppet 2:a man. En kvalitativ studie ligger till grund för att besvara frågeställningarna. För att få en vidare inblick i hur anläggningarna är uppbyggda har intervjuer med nyckelpersoner samt studiebesök på anläggningarna genomförts. Studiens resultat tyder på att det finns vissa skillnader kring hur begreppet 2:a man tolkas, samt hur säkerhetsfrågor gällande dessa hanteras. Dessa skillnaderna beror främst på att jämförelserna är gjorda mellan små och storskalig LNG- hantering. Trots dessa skillnader har man en bra förståelse för säkerheten även om den är anpassad för verksamhetens skala. Det är svårt att finna några brister i de rutiner som finns och det finns en gemensam önskan att försöka harmonisera rutiner på de olika anläggningar för att underlätta för samtliga inblandade parter.
Keywords: LNG, bunkring, säkerhetszoner, skyddsutrustning, 2:a ma
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300132
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.