Visuell intelligens inom lagerstyrning

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300214
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-19-02.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Visuell intelligens inom lagerstyrning
Authors: Alsadi, Teif
Christensen, Carl
Ellis, Robert
Kullerstrand, Niklas
Larsson, Louise
Lindberg, Rasmus
Abstract: För företag som handhar fysiska produkter på något vis är lager nästan uteslutande en nödvändighet. För att hantera lager på ett effektivt sätt krävs övervakning av lagrets aktiviteter och kostnadsdrivare, detta kallas lagerstyrning. Med dagens köpvanor och e-handelns fortsatta tillväxt blir lager allt fler och större, vilket leder till att den redan komplexa aktiviteten lagerstyrning blir ännu svårare. Bolaget Meridion har dock skapat ett verktyg som kan visualisera ett lager och dess lagerplatser utifrån data i affärssystem vilket tros kunna minska svårigheten av lagerstyrning. Med det som bakgrund var syftet analysera de trender och behov som ligger till grund för utveckling av lagerstyrning på den svenska marknaden. Analysen utfördes även för att få insikt i hur lagerstyrning kommer hanteras framöver samt kartlägga behovet av Visuell Intelligens inom lagerstyrning på den svenska marknaden. Studien har utförts som en fallstudie där semistrukturerade intervjuer med svenska verksamheter som besitter lager har genomförts. Utifrån intervjuerna sammanställdes en tabell med gemensamma faktorer för de olika företagen, ett diagram över upplevd nytta av Visuell Intelligens samt en tabell över de trender vi kunde se inom lagerstyrning. För att utföra denna typ av studie och dra slutsatser har ett teoretiska ramverk utgåtts ifrån som består av två delar. Den första är efterforskningar inom kundinsikt vilket är en iterativ process vars mål är att utreda kunders behov av en ny produkt. Centralt inom kundinsikt-processen är kontakt med potentiella kunder och därför genomfördes semistrukturerade intervjuer. Den andra delen utgår från de styrningsmetoder och parametrar som ligger till grund för lagerstyrning men även hur innovationer på enklaste vis anpassas till dessa. Teorin undersöktes för att ge större inblick i de verksamheter som intervjuades men även se potentialen av Visuell Intelligens inom lagerstyrning. Resultaten visar på att flera förutsättningar har identifierats för att Visuell Intelligens ska applicera värde. Dess förutsättningar inkluderar manuell plockning, stora lager, välutvecklade och etablerat affärssystem samt en företagskultur som främjar förändring. De trender som identifierats inom lagerhållningsindustrin tyder på en mer automatiserad och digitaliserad framtid.
Keywords: Visuell Intelligens;Lagerstyrning;Artikelplacering;Kundinsikt
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-19-02
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300214
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.