Drivkrafter, hinder och framgångsfaktorer kopplat till utvecklingen inom Industri 4.0

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300231
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-19-16.pdf2.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Drivkrafter, hinder och framgångsfaktorer kopplat till utvecklingen inom Industri 4.0
Authors: Nilsson, Alexander
Fallqvist, Lucas
Nilsson, Mathias
Lindgren, Olle
Herszényi, Péter Áron
Saeed, Zaid
Abstract: Enligt ett flertal personer inom näringslivet samt akademiska studier håller ett fenomen som vissa benämner den fjärde industriella revolutionen, även känt som Industri 4.0, på att växa fram. Snarlikt de tidigare revolutionerna genomsyras konceptet med löften om flera olika typer av fördelar. De radikala förändringarna som revolutionen innebär med en mängd osäkerheter och det tar tid för företag att anamma konceptet. Brist på kunskap och rädsla relaterat till användning av ny teknologi är signifikanta faktorer som hindrar avancemang och det finns därmed utrymme för mer forskning om Industri 4.0, vilket också anknyter till syftet för detta kandidatarbete. Studien syftar till att bidra till kunskap om utvecklingen som sker inom industriföretag mot Industri 4.0 med utgångspunkt från dess underliggande teknologier. Studiens målgrupp är beslutsfattare inom industrin individer som vill lära sig mer om den tekniska utvecklingen som sker och erhålla en ökad förståelse för Industri 4.0. Det teoretiska ramverket har syftet att bidra läsaren med en djupare förståelse för Industri 4.0, speciellt med avseende på de underliggande teknologierna och potentialen som dessa har till att bidra till ökad social- och ekologisk hållbarhet. Vidare presenteras teori relaterat till drivkrafter, hinder och framgångsfaktorer som generellt är hänförbara till teknologisk utveckling. Inledningsvis gjordes det teoretiska ramverket, som baserats på litteratur om Industri 4.0. Sedan genomfördes kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer. De intervjuade företagen skiljer sig mellan varandra i flera olika avseenden men de har gemensamt att de har en drivkraft till att anamma Industri 4.0 konceptet till olika grad. Därefter genomfördes en tematisk innehållsanalys med syftet att följa ramverkets struktur för att identifiera relevanta faktorer. Studien har identifierat drivkrafter, hinder och framgångsfaktorer och de viktigaste resultaten visualiseras i figur 7, kapitel 7. Vidare har studien visat att hållbarhet inte anses vara en drivkraft, vilket står i kontrast till den presenterade litteraturen. Hållbarhetsfördelar förekommer men snarare som ett resultat från anammandet av ny teknologi.
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-19-16
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300231
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.