Patientflödesfokuserad verksamhetsutveckling av en ortopedienhet

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300233
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-19-18.pdf975.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Patientflödesfokuserad verksamhetsutveckling av en ortopedienhet
Authors: Brofors, John
Davidsson, Elvira
Emilsson, Thea
Forsgren, Fredrik
Klevtun, Ludwig
Steen, Fabian
Abstract: Svensk sjukvård står inför stora utmaningar då efterfrågan på vård ökar samtidigt som de ekonomiska resurserna är begränsade. För att möta dessa utmaningar krävs en effektivare sjukvård. Denna studie presenterar därför förslag på verksamhetsförbättringar med avseende på patientflödeseffektivitet av en ortopedienhet. Förbättringarna baseras på en kartläggning av processer som personalen upplevde problematiska på enheten. Studien är explorativ och genomfördes vid ett universitetssjukhus i Sverige. Ett teoretiskt ramverk har tagits fram med hjälp av en litteraturstudie. Ramverket är till stor del uppbyggt kring produktionsfilosofin Lean Production. Vidare samlades primärdata in via intervjuer, observationer och samtal för att få förståelse för verksamheten. Sekundärdata användes för att kvantitativt styrka systemkännedom, problemidentifiering, problemlösning och förbättringsförslag. Ortopedienheten har en bristande kapacitet inom den akuta sjukvården, ett kort avstånd mellan avdelningarna och enhetens ledning saknar tillräcklig insyn i verksamheten. Dessa tre faktorer leder till kontinuerliga överbelastningar och en blandning av elektiva och akuta patientflöden. Överbelastningarna och blandningen mellan patientflödena påverkar enhetens flödeseffektivitet, personalens arbetsmiljö, enhetens ekonomiska resultat samt patientsäkerheten. De förbättringsförslag som presenteras innebär en separering av det elektiva och det akuta patientflödet samt en metod för att bättre visualisera verksamheten. För att separera patientflödena föreslås en uppdelning av en avdelning på ortopedienheten. Förslaget kommer bidra till att överbelastningarna minskar samt att enheten blir mer flödeseffektiv. Vidare bör en separering av flödena leda till en bättre psykosocial arbetsmiljö på enheten.
Keywords: Lean Production;Sjukvård;Vårdköer;Patientflöden;Swift Even Flow;Flödeseffektivitet;Resurseffektivitet;Ortopedi;Processflödeslösningar;Operations management;Lean i sjukvården
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-19-18
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300233
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.