Filterpress för provning av injekteringsbruk - Utvärdering av ny provningsutrustning för mätning av penetrationsförmåga hos cementbaserat injekteringsbruk

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300289
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20-19-34 Ida Wästeräng och Martina Lövgren.pdf4.95 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Filterpress för provning av injekteringsbruk - Utvärdering av ny provningsutrustning för mätning av penetrationsförmåga hos cementbaserat injekteringsbruk
Authors: LÖVGREN, Martina
WÄSTERÄNG, Ida
Abstract: Vid byggande av till exempel tunnlar eller dammar i berg är det viktigt att skapa en vattentät skärm runt den tilltänkta tunnelprofilen eller dammen så att det inte uppstår sänkning av grundvattennivån efter berguttaget. I Sverige är injektering med ett cementbaserat bruk den vanligaste metoden för att förhindra att grundvattensänkning uppstår. För att säkerställa att bruket har de egenskaper som krävs för att täta sprickorna testas bruket innan tätning av skärmen påbörjas. För bestämning av brukets penetrationsförmåga används olika typer av mätutrustning, som filterpump och filterpress. Dessa provningsenheter är försedda med filter som avser motsvara bredden på de sprickor som ska tätas. I samband med examensarbetet har en ny filterpress tillverkats av Sika, ett specialkemikalieföretag verksamma inom bygg och industri. I och med växande krav på provning av injekteringsbruk med filterpress fanns ett behov för Sika att utveckla sin egen provningsutrustning. Syftet med detta arbete är att utvärdera den nya filterpressens möjlighet till tidseffektivare tester samt dess funktion och tillförlitlighet. Den nya filterpressen testades parallellt med en referensfilterpress, som hade en annan utformning, samt en filterpump. De tester som genomförts har innefattat olika recept på bruk, tillsatsmedel och filter med maskvidder från 45 μm till 120 μm. Resultat från provningarna sammanställdes i tabeller och diagram för att åskådliggöra likheter och skillnader. Jämförelsen visar att provningsenheterna ger samma resultat och att inga systematiska avvikelser förekommer. Utifrån resultaten identifierades vissa mindre variationer mellan enheterna, dessa analyseras i rapporten. Baserat på resultaten i rapporten anses filterpressen fylla sin funktion som provningsenhet för mätning av penetrationsförmåga hos cementbaserat injekteringsbruk. Därmed anses den kunna ersätta den nuvarande filterpressen.
Keywords: Injektering;Filterpress;Cementbaserat injekteringsbruk;Penetrationsförmåga;Filterpump
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
Series/Report no.: ACEX20-19-34
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300289
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.