Förutsättningar för olika ventilationslösningar- En undersökning av några kritiska parametrar

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300348
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20-19-25.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Förutsättningar för olika ventilationslösningar- En undersökning av några kritiska parametrar
Authors: Andersson, Lucas
Johansson, Oskar
Abstract: I dagens samhälle ställs stora krav på byggnaderna som konstrueras. Ett av dessa krav är att inneklimatet ska hålla en väldigt hög standard. Dessa krav ställs för att människor ska prestera och må bättre. För att uppnå dessa höga krav kan olika metoder användas för att hålla klimatet och temperaturen på den nivå som önskas. Det är de installationstekniska lösningarnas uppgift att hålla klimatet på den önskade nivån. Denna undersökning går ut på att undersöka hur tilluftstemperatur, tillåten rumstemperatur, solavskärmning och verksamhet som bedrivs påverkar vid ventilationsdimensionering. För att genomföra detta undersöks ett seminarierum och ett kontorsplan som inte är hyresgästanpassat i en antagen kontorsbyggnad. Beräkningarna utförs i simuleringsprogrammet IDA Indoor Climate and Energy. För att jämföra resultaten beräknas kyleffekter som sedan omvandlas till luftflöde för komfortkyla. Beräkningar av byggnadens energianvändning över ett år vid ändrade parametrar har även utförts för att få ett helhetsperspektiv. Resultatet av undersökningen blev att alla de nämnda parametrarna har en påverkan, vissa parametrar påverkar mer och vissa påverkar mindre. En av de viktigaste slutsatserna av arbetet är att byggnadens utformning spelar väldigt stor roll. Att utforma byggnaden för att hålla nere internlasterna med hjälp av exempelvis solavskärmning är viktigt för att minska installationernas omfattning. Placering av exempelvis seminarierum är även viktigt att tänka på att inte det ska placeras vid fasad med stora ytor glas då internlasterna blir väldigt stora, om inte bra solavskärmningsprinciper tillämpas. Undersökningen av tilluftstemperatur gav även intressanta resultat. Då luftens kyleffekt utgörs av temperaturskillnader är det inte bra att ha för hög tilluftstemperatur som ligger nära den önskade temperaturen. Låg tilluftstemperatur skulle i teorin vara bra, men har sina begränsningar och påverkar energiförbrukningen i hög grad. Överlag är utformningen av ventilationssystem en komplex uppgift och det är viktigt att lära känna byggnaden och dess förutsättningar i tidigt projekteringsstadie.
Keywords: ventilation;energi;komfortkyla;parametrar;ventilationssystem;kyleffekt;kravställning;solavskärmning;tilluftstemperatur;inneklimat;persontäthet;byggnadsutformning
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300348
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.