Trafikverkets klimatkrav - Dagsläge och utveckling för framtiden

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300801
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20 Eriksson_Didrik+Sandin_Nicolina.pdf3.92 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Trafikverkets klimatkrav - Dagsläge och utveckling för framtiden
Authors: Eriksson, Didrik
Sandin, Nicolina
Abstract: Hållbarhet är en stor fråga idag, inte minst inom transportsektorn. På europeisk nivå utvecklas standarder för arbete med hållbarhet för infrastruktur och anläggningar utifrån de tre perspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. I Sverige ställer Trafikverket sedan 2015 krav på entreprenören om användningen av beräkningsverktyget Klimatkalkyl i syfte att reducera infrastrukturens klimatpåverkan. Detta examensarbete syftar till att beskriva Trafikverkets kravställning på entreprenören kring miljörelaterade frågor samt dess utvecklingspotential. Arbetet syftar även till att beskriva inställningen till kraven, branschens inställning till hållbar utveckling och hur arbetet mot ökad hållbarhet kan komma att se ut i framtiden. I examensarbetet utförs en litteraturstudie samt en intervjustudie. I litteraturstudien beskrivs de krav som finns från Trafikverkets sida idag, europeiska standarder avseende hållbarhet för infrastruktur och anläggningar samt tidigare forskning relaterad till bland annat organisationers utvecklingsarbete kring hållbarhet. Intervjustudien utförs med fyra respondenter från Trafikverket och NCC. Syftet med intervjuerna är bland annat att undersöka hur arbetet med beräkningsverktyget Klimatkalkyl upplevs. Resultatet av intervjuerna visar på att hållbarhetsarbetet är mycket aktuellt och under utveckling samt att kravställningen från Trafikverket måste bli tydligare. Slutsatserna för examensarbetet visar på att hållbarhetsrelaterat arbete kring infrastruktur och anläggningar har en stor utvecklingspotential. Trafikverket som beställare har möjligheten att bidra till en hållbar samhällsbyggnad. Detta kan ske genom utbildningar som kan bidra till att skapa en kultur för hållbarhet. Genom att minska behovet av manuellt arbete kan användning av Klimatkalkyl omfatta fler projekt. På sikt kan en ökad implementering av europeiska standarder bidra till hållbarhetsbedömningar av infrastruktur och anläggningar ur ett bredare perspektiv.
Keywords: Klimatkalkyl;europeiska standarder;miljöutbildning;klimatarbete;EPD
Issue Date: 2020
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300801
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.