Effektivisering av försäljningsarbete och kundval

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301001
Download file(s):
File Description SizeFormat 
E2020_100.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Effektivisering av försäljningsarbete och kundval
Authors: Essafi, Josef
Terefe, Nathan
Abstract: Drivhuset Göteborg är en icke-vinstdrivande stiftelse som hjälper och stöttar individer att starta, utveckla samt driva affärsidéer framåt. I samband med detta har Drivhuset framställt utbildningen ‘’TOOKIG’’ som är en ledarskapsmetod för otydliga, innovativa och osäkra projekt. I dagsläget saknar Drivhuset en försäljningsstrategi, vilket innebär en brist på tydliga mål och struktur vid kundsegmentering och prissättning. Syftet med detta arbete är att utforma en försäljningsstrategi för ett företag och från detta dra generella lärdomar som kan vara lämpliga för företag i liknande situation. Ändamålet kommer att nås i form av en fallstudie på Drivhuset. Mer ingående syftar den framtagna försäljningsstrategin till att orientera sig kring vilka kundsegment som Drivhuset bör fokusera på och hur de bör prissätta sin tjänst. Arbetet med Drivhuset resulterade i tre segment som är utgångspunkten i rapporten, varav ett segment som är överrepresenterade med avseende på intresse kring den erbjudna tjänsten. Den teoretiska referensramen som nyttjats i rapporten utgörs främst av relevant litteratur och vetenskapliga artiklar. Avslutningsvis formuleras en försäljningsstrategi där Drivhuset rekommenderas att initialt fokusera på att sälja sin tjänst till chefer, projektledare och företagsledare. Inom detta segmentet är åldrarna 25–34 år överrepresenterade följt av åldrarna 35-44 år och 45-54 år. Individerna i det här segmentet kommer med störst sannolikhet att verka inom följande branscher: ledning, försäljning och administration. Vidare beskrivs även vad som kännetecknar individerna som utgör det här segmentet med avseende på behov och valkriterier. Slutligen presenteras även förbättringsförslag.
Keywords: Försäljningsstrategi;prissättning;strategi;kundsegmentering,;branschanalys
Issue Date: 2020
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: E2020_100
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301001
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.