Bostadsmäklingsprocessens framtid i en digital värld

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301448
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-20-01.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Bostadsmäklingsprocessens framtid i en digital värld
Authors: Bosnic, Edvin
Holmström, Henrik
Persson, Henry
Shaheen, Daniel
Tang, Alex
van Hoewijk, Adam
Abstract: Digitalisering har under de senaste decennierna orsakat en minskad efterfrågan på mellanhänder i flera branscher. Fastighetsmäklare har dock fortfarande en viktig roll i bostadsmäklingsprocessen och har snarare sett en ökad efterfrågan de senaste åren. Trots det är området kring digital teknologi i bostadsmäklingsprocessen relativt outforskat. Studien syftar därför till att undersöka vilka möjligheter respektive hinder det finns för digital teknologi i bostadsmäklingsprocessen och hur digital teknologi kan påverka fastighetsmäklarens framtida roll i denna process. En kvalitativ studie med ett abduktivt förhållningssätt genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med registrerade fastighetsmäklare, representanter från digitala mäklartjänster och privatpersoner som sålt en bostad. Vidare gjordes en tematisk analys av det empiriska underlaget vilket resulterade i följande teman; nuvarande bostadsmäklingsprocess, vad säljare värdesätter i den nuvarande bostadsmäklingsprocessen, möjligheter för digital teknologi, hinder för digital teknologi och fastighetsmäklarens framtida roll i en digital värld. För att stödja diskussionen består den teoretiska referensramen av teori om bostadsmäklingsprocessen, digitalisering, digitala plattformar, innovationer och olika digitala teknologier. Dessa områden tillför förståelse och utgör ett stöd för diskussionen av studiens resultat. Studiens resultat visar i enlighet med tidigare forskning att den nuvarande bostadsmäklingsprocessen är kunskapsintensiv och kan skilja sig åt mellan olika bostadsaffärer. Vidare framgår det att säljare av bostäder bland annat värdesätter den helhetslösning och rådgivning som fastighetsmäklare erbjuder i bostadsmäklingsprocessen. Resultatet visar även att det finns flera möjligheter för digital teknologi i bostadsmäklingsprocessen, däribland effektivare matchning mellan köpare och säljare, ökad transparens samt minskad miljöpåverkan. Emellertid återfanns också hinder för digital teknologi. Dessa utgörs exempelvis av ett behov av emotionell och intuitiv intelligens, bostäders säregenhet samt motstånd från etablerade strukturer inom fastighetsmäklarbranschen. Slutligen visar resultatet att fastighetsmäklaryrket inte kommer försvinna eftersom digital teknologi inte kan ersätta alla moment i bostadsmäklingsprocessen på ett effektivt sätt. Det kommer troligtvis istället leda till en förändrad roll där fastighetsmäklaren agerar mer som konsult i bostadsaffärer och endast erbjuder olika former av rådgivning till köpare och säljare.
Keywords: digitalization;digital platforms;digital technology;real estate agents;residential real estate brokerage process
Issue Date: 2020
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-20-01
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301448
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.