Hållbar elproduktion En jämförelse mellan GenIV-kärnkraft och vindkraft i Sverige

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301452
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-20-05.pdf5.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Hållbar elproduktion En jämförelse mellan GenIV-kärnkraft och vindkraft i Sverige
Authors: Arvidsson, David
Emanuelsson, Axel
Fredriksson, Linn
Nilsson, Johan
Pauli, Adam
Schwartz, Filip
Abstract: Klimatförändringarna är ett akut problem och hållbar utveckling är en förutsättning för att tillgodose dagens behov utan bekostnad på framtida generationer. Det svenska elbehovet förväntas öka med upp till 60 % fram till år 2045, samtidigt som det sker en avveckling av den svenska kärnkraften. Frågan är vilken eller vilka elproduktionsslag som på ett hållbart sätt kan tillgodose behovet som uppstår. Syftet med studien var att jämföra nästa generations kärnkraft, GenIV-kärnkraft, med vindkraft utifrån hållbar utveckling i Sverige, samt undersöka vilka funktioner teknikerna potentiellt kan bidra med utöver elproduktion i det svenska samhället. Livscykelanalyser användes för att jämföra teknikernas ekologiska påverkan och FN:s globala mål låg till grund för en mer övergripande hållbarhetsanalys. Genom en explorativ litteraturstudie sammanställdes indikatorer över ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet samt huruvida de olika elproduktionsslagen bidrar till de globala målen. Det råder osäkerheter i de beräknade kostnaderna för GenIV-kärnkraft eftersom kompletta system inte drivs kommersiellt i dagsläget. Anledningen är att GenIV-kärnkraft inte är ekonomiskt hållbart gentemot alternativa elproduktionsslag. Däremot bidrar GenIV-kärnkraft med mindre utsläpp av växthusgaser och är därför ekologiskt konkurrenskraftigt. Ur ett samhällsperspektiv skulle GenIV-kärnkraft kunna bidra med jämn elproduktion och svängmassa som är förutsättningar för stabil elförsörjning. Eftersom GenIV-kärnkraft i dagslägets inte kan implementeras på marknadsmässiga villkor kan den inte bidra till att uppnå de globala målen till år 2030, något som vindkraften har stor potential till.
Keywords: GenIV-kärnkraft;Vindkraft;Hållbarhet
Issue Date: 2020
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-20-05
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301452
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.