Digitalisering av fastigheter för minskat klimatavtryck: en studie av tre fastighetsbolag och deras arbetssätt vid implementering av ny teknik

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302833
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20 - Ribjer Moa Rudolfsson Emmie.pdf5.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Digitalisering av fastigheter för minskat klimatavtryck: en studie av tre fastighetsbolag och deras arbetssätt vid implementering av ny teknik
Authors: Rudolfsson, Emmie
Ribjer, Moa
Abstract: År 2045 ska Sverige enligt det globala Parisavtalet vara klimatneutralt. För att nå detta klimatmål syftar en del av den svenska klimatstrategin till att använda digitalisering som ett verktyg. Samtidigt står bygg- och fastighetssektorn för en femtedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Fastighetsbranschen är inte känd för att vara förändringsbenägen, men majoriteten av branschens fastighetsägare visar intresse för digitalisering och klimatfrågor. Forskning visar däremot att företagen saknar resurser och arbetsmetoder för att genomföra förändringen och den senaste tiden har även teknikföretag gått in för att konkurrera på fastighetsmarknaden. Fastighetsägare som inte väljer att prioritera digitaliseringen kommer att hamna långt efter, bli mycket sårbara och förlora marknadsandelar. För att vara konkurrenskraftiga och möta de globala klimatmålen är förändringen därför oundviklig. Detta examensarbete syftar till att öka medvetenheten och kunskapen hos svenska fastighetsbolag om hur de kan förbättra sitt klimatarbete med digitaliseringen som verktyg. Studien baseras på en kvalitativ forskningsstrategi som antar formen av en explorativ förstudie följt av en flerfallsstudie med komparativa inslag. Empirin bygger på intervjuer med tre fastighetsbolag som verkar på den svenska marknaden. Resultatet bekräftar tidigare forskning som visar att ökad användning av digitalisering kan minska fastighetsbolagens klimatpåverkan, men att de stöter på ett antal problem på vägen i och med brist på IT-kunskap och utdaterade system där systeminformationen inte är tillgänglig. De studerade företagen har lyckats tackla dessa svårigheter genom att vara agila och innovativa förebilder vilka har insett vikten av data och automatisering. Slutsatsen är att klimatåtgärder är värt att investera i, och visar hur fastighetsbolag kan gå tillväga för att lyckas minska sin klimatpåverkan med hjälp av digital teknik.
Keywords: Fastighetsbranschen, proptech, klimatförändringar, digitalisering, förändringsledning, innovation
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302833
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.