Jämförelse mellan anläggnings- och byggprocessen i produktionsfasen Skillnader, likheter, orsaker och utvecklingsmöjligheter

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302936
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
2021 ACEX20 Andreas Högbacka.pdf772.66 kBAdobe PDFVisa
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: Jämförelse mellan anläggnings- och byggprocessen i produktionsfasen Skillnader, likheter, orsaker och utvecklingsmöjligheter
Författare: Högbacka, Andreas
Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att skapa en större förståelse för skillnader och likheter inom samordning i produktion mellan de två olika disciplinerna anläggning och husbyggnad. Tanken är att analysera orsakerna till att det ser ut som det gör idag, för att sedan reflektera över om dessa insikter kan användas för att vidareutveckla verksamheten inom Betonmast eller andra byggföretag av samma storlek. För att uppnå syftet med examensarbetet och besvara frågeställningarna utförs litteratur-, observations- och intervjustudier. Litteraturstudien utförs för att ge en bredare förståelse om hur produktionsprocessen ser ut i nuläget, samt vad tidigare forskning säger om ämnet. Observationsstudien utförs genom deltagande på två projekteringsmöten med syfte att undersöka om förhållningssättet till möten skiljer sig något mellan disciplinerna. Intervjustudien utförs i semistrukturerad form och innefattade personer från båda disciplinerna och med olika roller inom företaget för att få en så bred bild som möjligt. Syftet med intervjustudien är att få en insyn i hur branschen uppfattar ämnet. Då detta ämne inte undersökts i någon större utsträckning innan så är denna studie relevant för att få en överblick över hur det verkligen ser ut ute i branschen. Resultatet av examensarbetet visar på att det finns skillnader i hur man till exempel jobbar med tids- och logistikplanering i produktion. Hur man förhåller sig till visuell planering är också en skillnad, där är husbyggnad mer positivt inställda till användandet. Orsaken till detta verkar dock inte i första hand bero på skillnader mellan disciplinerna. Vidare visar resultatet på att det kan finnas en vinst i att införa vissa stöddokument för att underlätta arbetet ute i produktion. Dock bör man vara försiktig då för mycket styrning går emot företagskulturen. Bristande förståelse mellan disciplinerna lyfts också som ett problem inom branschen. Här finns det en stor möjlighet att utveckla samarbetet och förståelsen mellan disciplinerna genom bland annat närmare samarbeten under och efter projekt.
Nyckelord: Construction Management;Anläggning;Husbyggnad;Skillnader;Visuell planering;Förståelse
Utgivningsdatum: 2021
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302936
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!