Digital tvilling vid fastighetstransaktioner

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304045
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-21-02.pdf2.1 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Digital tvilling vid fastighetstransaktioner
Authors: Egert, Robin
Gisselblad Seibt, Victor
Hansson, Filip
Nilsson, Jonathan
Vidén, Alfred
Wahlström, Elina
Abstract: Digitala hjälpmedel inom fastighetsbranschen används idag allt oftare och branschen börjar mer och mer inse potentialen med olika tekniska lösningar. Digitala tvillingar, som är ett användbart verktyg under förvaltningsfasen för en fastighet, tillhör denna kategori av tekniska lösningar. Studien syftar till att skapa en djupare förståelse för hur digitala tvillingar kan vara värdeskapande och användas vid transaktioner av kommersiella fastigheter i Sverige. Vidare är syftet att undersöka huruvida en digital tvilling möjligen kan påverka slutpriset på en fastighet, direkt eller indirekt. Slutligen syftar studien till att undersöka hur personer och aktörer inom den kommersiella fastighetsbranschen ser på begreppet digital tvilling idag. För att uppnå syftet med studien intervjuas totalt 20 olika personer inom branschen, alla med olika kunskaper inom området. Resultatet från intervjuerna ställs mot relevant teori inom området som primärt behandlar digitala tvillingar och transaktionsprocessen för kommersiella fastigheter. I studien framgår att digitala tvillingar ger användare värde i form av mjuka och monetära värden, där de monetära är svåra att beräkna och förutspå. En digital tvilling möjliggör samtidigt sammanställning av data på ett strukturerat sätt, där tillgängligheten av information blir bättre för de aktörer som är i behov av den. Potentialen finns för att med en digital tvilling skapa värde, men idag är branschmedvetenheten och tekniken inte tillräckligt mogen för att uppnå potentialen av digitala tvillingar fullt ut. Att utgå ifrån en digital tvilling med låg komplexitet som är skapad för att lösa specifika problem och inkrementellt utveckla den utefter behov är en möjlig och troligtvis en av de mer gynnsamma strategierna. Under transaktionsprocessen kan en digital tvilling främst bidra med tidsbesparingar och effektivare processer. Informationsinsamling är idag mycket tidsödande och här finns det möjlighet för en digital tvilling att effektivisera denna aktivitet som återfinns i flera steg under en transaktionsprocess. Slutpriset anses inte i dagsläget påverkas direkt av att byggnaden har en digital tvilling, dock finns det potential att en digital tvilling indirekt påverkar slutpriset. Argument för denna vinning grundar sig främst i att en digital tvilling kan påverka driftnettot positivt, men även exponera fastigheten till en större marknad.
Keywords: Digital tvilling;DT;Fastighetstransaktioner;Fastighetsbranschen;Digitalisering;Fastighetsvärdering;Due diligence;Kommersiella fastigheter
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-21-02
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304045
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.