Förutsättningar för seniorboenden i Sverige

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304048
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-21-05.pdf842.8 kBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Förutsättningar för seniorboenden i Sverige
Authors: Johansson, Anton
Svensson, Patrik
Lyrheden, Theodor
Ränkeskog, Arvid
Bengtsson, Simon
Grönlund, Tilda
Abstract: Inom en snar framtid kommer en fjärdedel av Sveriges befolkning att vara äldre än 65 år. Äldre är en växande grupp som idag är friskare, aktivare och mer välutbildade än tidigare generationer. Med bättre hälsa och levnadsstandard högre upp i åldrarna tillkommer en vilja om att kunna fortsätta förverkliga sin tidigare livstil, vilket medför förändringar i förvätningar på bostäder för äldre. Följaktligen kommer ett större behov av seniorbostäder att finnas i framtiden. Syftet med studien är att undersöka den svenska seniorboendemarknaden för att observera betydelsefulla beståndsdelar som karaktäriserar seniorboenden. Målet med studien är att försöka påvisa betydelsefulla komponenter för seniorboenden. Studiens teoretiska referensram består av litteratur kring seniorboendemarknadens kunder samt diverse betydelsefulla faktorer gällande seniorboenden. Med utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar jämförs den teoretiska referensramen med informationen från resultat- och analysavsnittet i diskussionen. En kvalitativ studie genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med ledande befattningshavare inom branschen, forskare eller personer med någon övrig och relevant anknytning till seniorboendemarknaden. Vidare utfördes en sammanställning av det empiriska materialet som resulterade i framtagandet av de övergripande huvudteman och tillhörande underteman, vilka utgör rubriker till resultat- och analysavsnittet. Studiens resultat möjliggjorde en beskrivning av generella karaktärsdrag hos målgruppen och kunderna till seniorboenden. Vidare motiverade resultatet flera betydelsefulla faktorer för seniorboenden, varav tre identifierades som mycket betydelsefulla. Den första mycket betydelsefulla faktorn som identifierades var kommunikation och marknadsföring till målgrupp och kund, eftersom flera andra identifierade betydelsefulla faktorer motiverade ett behov för kundcentrerad kommunikation. Den andra mycket betydelsefulla faktorn som kunde identifieras var tydlig urskiljning av målgrupp och anpassning av erbjudandet utefter den. Den sista mycket betydelsefulla faktorn som identifierades var lokala preferenser och anknytning till geografisk plats hos målgruppen.
Keywords: Seniorboende;bostäder för äldre
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-21-05
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304048
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.