Rollfördelningen inom bankmarknaden; en fallstudie i Sverige

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304053
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-21-10.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Rollfördelningen inom bankmarknaden; en fallstudie i Sverige
Authors: Back, Hampus
Bengtsson Philipsson, Albin
Jönsson, Albin
Mellbring, Linus
Munkevik, Olle
Abstract: Problem Den traditionella banksektorn har historiskt sett dominerats av ett fåtal etablerade banker. Förändringar har dock skett i branschen då en mängd innovativa FinTech-aktörer börjat slå sig in på den finansiella marknaden de senaste åren. Neobanker är en typ av FinTech-aktör som blir ett allt större hot mot de traditionella bankerna. Neobanker bedriver sin verksamhet helt digitalt och kan genom effektiva IT-processer och användarvänliga gränssnitt utmana de traditionella bankerna. Syfte Syftet med studien är att undersöka och analysera hur neobanker påverkar rollfördelningen inom den svenska bankmarknaden. Studien kartlägger historisk rollfördelning i branschen samt gör en nulägesanalys för att prognostisera neobankers utveckling och framfart i förhållande till traditionella banker. Teoretiskt ramverk Rapportens teoretiska ramverk baseras på en litteraturstudie som delats in i fyra delar och behandlar dynamiken på bankmarknaden. Innehållet i litteraturstudien är baserad på tidigare forskning som beskriver den historiska rollfördelningen, regleringar på marknaden, affärsstrategier samt konkurrensfördelar och utmaningar för traditionella banker respektive neobanker. Metod En abduktiv studie av kvalitativ karaktär har utförts. Underlaget för rapporten har baserats på både primär- och sekundärdata som samlats in genom en litteraturstudie, intervjuer och empirisökning på nätet. Rapportens empiri grundas i aktörernas egen bild av både branschen och konkurrenssituationen, vilket resulterar i den kvalitativa karaktären. Resultat Resultaten från studien visar att neobankernas agila IT-system ses som en avgörande faktor för deras framtida konkurrenskraft. Traditionella bankers äldre IT-infrastruktur försvårar anpassning till nya förändrade kundkrav. Den framtida rollfördelningen på den svenska bankmarknaden beror därför på de traditionella bankernas förmåga att effektivisera verksamheten och modernisera IT-infrastrukturen.
Keywords: neobank;digital bank;bankmarknaden;fin-tech;disruptiva banker;digital banköverföring;bankregler;PSD2
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-21-10
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304053
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.