Långväga lastbilstransporter med batteribärande släp för längre räckvidd

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304062
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-21-16.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Långväga lastbilstransporter med batteribärande släp för längre räckvidd
Authors: Backgård, Felix
Hawerman, Andreas
Jansfelt, Albin
Noble, Sam
Persson, Alex
Svensson, Victor
Abstract: Till följd av klimatförändringar är det av intresse för de flesta branscher att minska sin klimatpåverkan. För den svenska transportsektorn innebär detta en transformation med fokus på hållbarhet och minskade utsläpp. Den föreliggande explorativa rapporten fokuserar på den del av transportsektorn som innefattar långväga transporter med tunga lastbilar. Batterielektriska drivlinor i tunga lastbilar har möjlighet att minska klimatpåverkan, men eftersom dagens batteriteknik inte är adekvat för långväga batterielektriska transporter krävs alternativa lösningar. En möjlig lösning är att implementera så kallade batterielektriska range extenders, det vill säga en teknologi som adderar extra batterikapacitet till ekipaget. Syftet med denna rapport är att undersöka huruvida åkerier med verksamhet i Sverige kan använda batteribärande släp som range extender för att övergå till långväga batterielektriska transporter. I rapporten har en referensram utformats med teoretiska modeller, information om lastbilstrafiken i Sverige samt generell elektrifiering i syfte att bygga förståelse för ämnet och ämnar ligga till underlag för analysen. För att uppfylla syftet har en intervjustudie med svenska åkerier samt en simuleringsstudie med fyra potentiella scenarier för nyttjandet av det batteribärande släpet utförts. Resultaten visade att övergången till batterielektriska transporter idag stävjas av ett antal barriärer. Dessa barriärer är av teknisk, finansiell, verksamhetsmässig och politisk natur. En implementation av det batteribärande släpet medför implikationer. Dessa berör ett minskat beroende av publik laddinfrastruktur, längre räckvidd, förändrade planeringsförutsättningar, förändrad kapitalstruktur samt möjligheter till längre avtal och hållbar profilering för åkerier som tillägnar sig innovationen. Slutsatsen är att det batteribärande släpet kan överbrygga vissa av barriärerna och således underlätta övergången till långväga batterielektriska transporter.
Keywords: batteribärande släp;batterielektrisk lastbil;BET;BEV;elektrifiering;laddinfrastruktur;långväga lastbilstransport;range extender;åkerinäring
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-21-16
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304062
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.