En sjukvård i omställning

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304064
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-21-17.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: En sjukvård i omställning
Authors: Holzhausen, Frida
Linnakallio, Ida
Mattus, Lisa
Näslund, Jacob
Olausson, Astrid
Sandén, Adam
Abstract: Problem Digitaliseringens framfart har under de senaste åren förändrat många branscher i grunden. Under våren 2020 spred sig Covid-19 till Sverige och social distansiering och digitala möten var ett faktum. Följaktligen sattes det press på sjukvårdsbranschen, som tidigare legat betydligt efter andra branscher gällande digitalisering, att ställa om och förändra sin verksamhet i grunden. Digitala vårdmöten infördes drastiskt och vårdmottagningarnas anställda behövde lära sig att arbeta med ett nytt digitalt verktyg. Denna omställning lär definitivt ha påverkat medarbetarna. Syfte Syftet med denna studie har varit att undersöka hur medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har påverkats av övergången till digitala vårdmöten. Teoretisk referensram Befintlig forskning inom relevanta ämnesområden behandlas i den teoretiska referensramen för att tillhandahålla en överblick över vårdkvalitet, telemedicin, change management, motstånd och organisatoriskt lärande. Därefter presenteras fem av FN:s globala hållbarhetsmål som är applicerbara på studien i övrigt. Studiens återstående delar utgår ifrån det som presenteras i den teoretiska referensramen. Metod Studien genomfördes som en kvalitativ undersökning i form av en fallstudie med abduktiv ansats på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer. En litteraturöversikt över vetenskapliga artiklar genomfördes också för att kunna framställa ett teoretiskt ramverk. Resultat och implikationer Övergången till digitala vårdmöten initierades av olika anledningar på de två avdelningarna som undersöktes; Amningsmottagningen och Psykiatrimottagningen för utmattningssyndrom (PMU). Implementeringen blev forcerad av Covid-19-pandemin på PMU, men medarbetare på båda avdelningarna upplevde att övergången implementerades för snabbt och att utbildningen var bristande, vilket delvis resulterade i ett motstånd bland de anställda. I övrigt uppgav medarbetare bland annat att förutsättningarna för att bedöma patienternas tillstånd försämrats, samtidigt som tillgängligheten ökat då patienter slipper resa till sjukhuset. Det konsterades att medarbetarna önskade arbeta med människor och inte enbart genom en skärm, men att de digitala vårdmötena har varit nödvändiga för att överhuvudtaget kunna tillhandahålla vård under pandemin.
Keywords: digitalisering;vårdmöten;sjukvård;change management;telemedicin;organisatoriskt lärande
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-21-17
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304064
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.