Omreglering av den svenska spelmarknaden – Vad står på spel?

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304076
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-21-26.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Omreglering av den svenska spelmarknaden – Vad står på spel?
Authors: Hansson, Anton
Karacan, Elif
Colebring, Ragnar
Lundqvist, Måns
Cehic, Haris
Ström, Lukas
Abstract: Problem Spelmarknaden har under många år varit en växande och omtalad marknad. På grund av risken för bland annat spelberoende, matchfixning och penningtvätt är detta en marknad som många tycker strider mot både etiska och moraliska aspekter. Dessa är några av anledningarna till att spelmarknaden är en av de marknader som regleras hårdast av staten. En av de större regleringarna inom denna marknad sattes i verket den första januari 2019, vilken såg till att spelbolagen måste tilldelas en svensk spellicens från Spelinspektionen. Studien tar ansats kring hur denna reglering har påverkat de spelbolag som erbjuder onlinespel på den svenska spelmarknaden. Syfte Redogöra hur omregleringen den första januari 2019 har påverkat de svenska spelbolag som erbjuder onlinespel. Teoretiskt ramverk Det teoretiska ramverket utformas efter en övergripande bild över spelmarknaden och utformningen av regleringar. Den insamlade empirin analyseras till största del utifrån Porters femkraftsmodell och Private Interest Theories. Det syftar även till att ge en grundläggande förståelse över hur spelmarknaden påverkats av omregleringen och lyfter relevanta områden för diskussion kopplat till studiens empiri. Metod Studiens metod är av kvalitativ karaktär och med en abduktiv forskningsansats. Datainsamlingen genomförs genom tio stycken semistrukturerade intervjuer med totalt elva personer med erfarenhet inom den digitala spelbranschen både innan och efter regleringen infördes. Intervjusvaren har därefter sammanställts samt analyserats enligt grundad teori som resulterat i en bas för studiens slutsatser. De kunskapshål som funnits har fyllts genom inläsning av litteratur. Resultat Studiens resultat visar på att den licensierade spelmarknadens totala omsättning inte förändrats märkbart sedan omregleringen, men att andelen onlinespel har ökat. Efter regleringen har digitala spelbolag haft en god tillväxt och stärkt sin position på marknaden. Kostnaderna har generellt ökat då bolagen investerat i compliance och teknik för att efterleva de krav som lagstiftaren ställer på bolagen. Skattemässigt så har det inneburit en minskad lönsamhet för de flesta bolagen som erhållit licens, men inte för alla. Produktutbudet har generellt sett begränsats då spellagen hindrar vissa spelformer, vilket förstärker de olicensierade spelbolagens position. Regleringen har inneburit dels begränsningar och dels möjligheter för licensierade spelbolag gällande både marknadsföring och kundrelationer. Vi drar slutsatsen att uteslutningen av illegala aktörer gynnar folkhälsan, kundrelationer, kanaliseringen och samtliga licensierade bolag. Mycket tyder på att införandet av B2B-licens på marknaden potentiellt kan öka kanaliseringen. Vad gäller de tillfälliga pandemi-restriktionerna har de kommit att påverka produkterna och spelupplevelsen negativt i form av en tidsbegränsning och en insättningsgräns.
Keywords: omreglering;svenska spelmarknaden;onlinespel;licenssystem;licens;spelbolag
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-21-26
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304076
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.