En jämförande analys av väg och sjötransport av gods med avseende på kostnader för luftföroreningar samt buller - En fallstudie om samhällsekonomiska kostnader

Examensarbete på kandidatnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304337
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
Grupp 36 - Humla & Mebius - En jämförande analys av väg och sjötransport av gods .pdf912.74 kBAdobe PDFVisa
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete på kandidatnivå
Titel: En jämförande analys av väg och sjötransport av gods med avseende på kostnader för luftföroreningar samt buller - En fallstudie om samhällsekonomiska kostnader
Författare: Humla, Simon
Mebius, Alexander
Sammanfattning: Transittransporter genom Sverige via väg E6 och E20 från Öresundsbron till Svinesundsbron ger upphov till samhällsekonomiska kostnader orsakat av luftföroreningar och buller. Det är kostnader i form av sjukhusbesök och uteblivna arbetsdagar. Även bostadspriser kan påverkas. I det här arbetet utvärderades potentialen i en förflyttning av gods från väg till sjötransport utifrån dessa kostnader för det svenska samhället. Trafikverkets rapport ”Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn” (ASEK) är verktyget som användes till detta ändamål. Därför gjordes även en känslighetsanalys av verktyget som sådant. Vidare utvärderades skillnaden i totala CO2-emissioner mellan väg kontra sjötransport enligt det scenario som studien utgår ifrån. Detta för att nyansera bilden av det ”lämpligaste” transportalternativet. Studien begränsades till ett scenario där den nämnda vägsträckan jämfördes med ett genomsnittligt roro-fartyg som trafikerade samma distans i km och kostnadsvärderingarna utgick från ett genomsnitt för tätorter då terrängen längs den valda sträckan är varierande med hänsyn till befolkningsexponering. Resultatet av studien visade på osäkerheter runt exakta kostnader beroende på hur sjöfartens partikelutsläpp värderades. Att inkludera sjöfartens partikelutsläpp i beräkningen av samhällsekonomiska kostnader gjorde sjöfarten till det minst lämpliga alternativet. Däremot var sjöfarten att föredra förutsatt att partikelutsläppen utelämnades. Osäkerheter i ASEK var frekvent återkommande för beräkning av sjöfartens kostnader då underlaget för detta transportsätt inte levde upp till samma standard som för vägtransporter. Osäkerheterna var så pass omfattande att externa fartygsdata krävdes till beräkningar av samhällsekonomiska kostnader. Utöver resultatet för samhällsekonomiska kostnader orsakat partiklar och kväveoxider så visade studien att lastbilarna enligt scenariot släppte ut 57% mindre koldioxid än fartyget.
Nyckelord: samhällsekonomiska kostnader;Sverige;luftföroreningar;buller;transittransport;ASEK;kväveoxider;partiklar;koldioxid;närsjöfart
Utgivningsdatum: 2021
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304337
Samling:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!