Framtidens fraktmönster mellan Kina och Europa - Hur ser transportbranschen på potentiella och planerade infrastrukturprojekt

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304342
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Grupp 44 - Carlsson & Leo - Framtidens fraktmönster mellan Kina och Europa.pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Framtidens fraktmönster mellan Kina och Europa - Hur ser transportbranschen på potentiella och planerade infrastrukturprojekt
Authors: Carlsson, Albin
Leo, Jonathan
Abstract: Kina och Europa har en lång tradition av handel som kan spåras flera hundra år tillbaka i tiden. Denna rapport har som syfte att undersöka hur planerade och redan påbörjade infrastrukturprojekt kan komma att påverka handelsmönstret mellan Kina och Europa i framtiden. För de projekt som valdes att undersökas utgick författarna från att de kommer att byggas och förverkligas. Undersökningen gick ut på att först samla in information om de olika projekten genom en litteraturundersökning och sedan intervjua personer inom transportbranschen med stor kännedom kring projekten, där den erhållna datan ligger till grund för resultatet. Det sammanfattade resultatet från intervjuerna var att projekten i sig antagligen inte kommer att få någon revolutionerande effekt på sättet vi transporterar gods mellan Kina och Europa idag. Utan de sågs mer som effektivare och mer tidssparande alternativ till dagens transportsätt. Det framgick även att järnvägsfrakt som vuxit kraftigt de senaste åren inte sågs som något hot gentemot sjöfarten, utan den sågs endast mer som ett tidssparande komplement. Det som ansågs vara den största utmaningen för framtidens transporter var enligt de intervjuade hur hamnarna i framtiden kan ta emot större fartyg samt hur infrastrukturen kring baklandet kommer att kunna hantera större godsvolymer på ett effektivt sätt. Under skrivandets gång framgick det mer och mer att det fanns mycket politiska aspekter bakom flertalet av projekten. Detta var dock inget som beaktades av författarna som valde att avgränsa sig emot sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter.
Keywords: NSR;Krakanalen;järnvägsnätet;infrastruktur;sjöfart;Gwadar;Piraeus;ledtid;framtida fraktmönster
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304342
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.